Teorija

Lineārās funkcijas grafika īpašības
Lineārās funkcijas y = kx +  m grafiks - taisne veido ar x ass pozitīvo virzienu, jak0
šauru vai platu leņķi. Tas atkarīgs no k vērtības; k – virziena koeficients.
a) Ja k > 0  
1a3.png
Svarīgi!
Ja grafiks ar x ass pozitīvo virzienu veido šauru leņķi, tad funkcija ir augoša.
  
b) Ja k < 0  
1a4.png
Svarīgi!
  Ja grafiks ar x ass pozitīvo virzienu veido platu leņķi, tad funkcija ir dilstoša.
 
c) Ja k = 0, tad lineārās funkcijas grafiks ar x asi neveido leņķi; taisne paralēla x asij.
par.PNG
Svarīgi!
Ja virziena koeficients ir k = 0, tad funkcija ne aug, ne dilst, tā ir nemainīga jeb konstanta