Teorija

Saikļi
Saikļi ir palīgvārdi, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, salikta teikuma daļas vai pašus teikumus.
Piemērs:
Ieva un Ilze raksta.
Ieva raksta, bet Ilze lasa.
Ieva redz, ka Ilze raksta.
Ieva raksta. Un Ilze lasa.
Svarīgi!
Saikļi ir nelokāmi vārdi, un tie teikumā nevar būt teikuma locekļi.

Vienvārda un vairākvārdu saikļi

Saikļus pēc sastāva iedala vienvārda un vairākvārdu saikļos.
 
Vienvārda saikļi sastāv no viena vārda: un, bet, ka, lai, ja turpretī u.c.
Piemērs:
Es vēlos, lai visi dzīvotu saticīgi.
Vairākvārdu saikļi sastāv no diviem vārdiem: tāpēc ka, lai gan, kaut arī u.c.
Piemērs:
Kaut gan sasniga bieza sniega kārta, vēl bērni pa tīrumu slēpot nevar. 
Teikumā vienu un to pašu saikli var lietot vismaz divas reizes, tad tie ir atkārtotie jeb pāru saikļi:  gan – gan, ne – ne, ir – ir u.c.
Svarīgi!
Teikumā ar atkārtotiem saikļiem komatu liek katra atkārtotā saikļa priekšā.
Piemērs:
Zintai garšo gan aveņu, gan jāņogu, gan zemeņu ievārījums.
Pie saliktiem saikļiem pieder arī divkāršie saikļi: ne vien – bet arī, tiklab – kā arī, nevis – bet u.c.
Piemērs:
Ne vien mandarīni ir veselīgi, bet arī žāvēti āboli ir labs vitamīnu avots.

Pēc uzdevuma teikumā saikļus iedala sakārtojuma un pakārtojuma saikļos.
 
Sakārtojuma saikļi

Sakārtojuma saikļi saista:
 
-vienlīdzīgus teikuma locekļus 
Piemērs:
Bērns priecīgi skatās un smejas.
-salikta sakārtota teikuma daļas
Piemērs:
Gaisma aust lēnām, un pelēkā krēsla grimst aiz parka kokiem.
-vienlīdzīgus palīgteikumus
Piemērs:
Māsa redz, ka Ieva raksta un Ilze lasa.
-teikumu ar tā iepriekšējo kontekstu (parasti mākslinieciskā nolūkā)
Piemērs:
Svētdien mēs strādāsim dārzā. Un jums abiem būs jānāk palīgā.

Svarīgi!
Biežāk lietojamie sakārtojuma saikļi:
un, arī, bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim, nevis, vai, jeb, gan- gan, ne- ne, nedz- nedz, drīz- drīz, ir- ir, te- te, nevis- bet, ne vien- bet arī, ne tikai- bet arī, ne tikvien, bet arī, tiklab- kā arī, kā- tā.
Piemērs:
Gan Lejasciemā, gan vēlāk Grobiņā Zentas vecāku māja ir vieta, kas viesmīlīgi uzņem viesus un kurā bieži skan mūzika.

Pakārtojuma saikļi

Pakārtojuma saikļi ievada palīgteikumus, tādējādi saistot tos ar citām teikuma daļām.
Svarīgi!
Biežāk lietojamie pakārtojuma saikļi:
ka, lai, ja, jo, tāpēc ka, tādēļ ka, tā kā, tā ka, lai gan, lai arī, kaut gan, kaut arī, kamēr, līdz, kopš, iekams, pirms.

Saikļi vai un jeb

Saiklis vai var būt gan pakārtojuma, gan sakārtojuma saiklis:
-sakārtojuma saiklis vai saista vienlīdzīgus teikuma locekļus;
Piemērs:
Jānis grib adīt vai šūt jaku. 
-pakārtojuma saiklis vai ievada palīgteikumu.
Piemērs:
Es pajautāju, vai nevajag palīdzību.

Sakārtojuma saikļu vai un jeb lietošana atšķiras:
-jeb lieto starp vārdiem, kas nozīmes ziņā ir vienādi;
Piemērs:
margrietiņa jeb pīpene, televizors jeb tālrādis
-vai lieto, ja vārdi nozīmes ziņā atšķiras viens no otra.
Piemērs:
zēns vai meitene, kurpe vai zābaks

Saikļu pareizrakstība

Šķirti jāraksta:
kaut gan, kaut arī, lai gan, lai arī, tā kā, kā arī, tāpēc ka, tā ka, ne vien- bet arī, ne tikai- bet arī, ne tikvien- bet arī.

Kopā
jāraksta saikļi:
turpretī, turpretim, nevis, tiklīdz, līdzko.


Piemērs:
Tiklab istabas, kā arī veranda bija uzposta svētkiem.
Gan zēni priecājās, gan meitenēm priekšlikums patika.
Piemērs:
Par tādiem sīkumiem nevis jāuztraucas, bet jāpasmaida.

Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs.- Rīga: RaKa, 2004. - 132 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 100.- 112.lpp.
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2006. - 224 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 132.- 137.lpp.