Teorija

Prievārdi
Prievārdi saista divus patstāvīgus vārdus un norāda attieksmes starp tiem.

Prievārds ir palīgvārds, kas norāda attieksmes starp patstāvīgiem vārdiem un ko lieto kopā ar deklinējama vārda locījuma formu.
 
Piemērs:
Viņi gāja gar jūru.
Laiks ir ātrāks par vēju.
Mēs ar viņiem satiksimies rītvakar.
Puiši nogriezās aiz stūra.
Prievārdi ir nelokāmi vārdi. 
Prievārds neveido teikuma locekli, bet gan ietilpst tajā.
 
Lielākā daļa prievārdu atrodas patstāvīgā vārda priekšā:
Piemērs:
aiz kalna, no skolas, uz mājām, pār pļavu, pa upi.

Prievārdi dēļ,labad un pēc(iemesla nozīmē) vienmēr novietojami aiz patstāvīgā vārda.
Piemērs:
noguruma dēļ, draugu labad, pieklājības pēc.

Prievārdu saistījums

Prievārdi ir saistīti ar noteiktām locījumu formām.

Vienskaitlī prievārdi saistās:
 
-ar ģenitīvu
aiz, apakš, bez, dēļ, iekš, iz, kopš, labad, no, pēc, pie, pirms, priekš, virs, zem
un visi saliktie prievārdi ar –pus otrajā daļā: apakšpus, augšpus, ārpus, iekšpus, lejpus, otrpus, šaipus, viņpus, virspus;
Piemērs:
Grāmata nokrita aiz plaukta.
Kārlis dzīvo mājā šaipus upes.

-ar datīvu
līdz;
Piemērs:
Es aiziešu līdz galdam.

-ar akuzatīvu
ap, caur, gar, par,pār, pret, starp;
Piemērs:
Māra nostājās starp diviem bērziem.

-ar datīvu vai akuzatīvu

pa;
Piemērs:
Pārītis pastaigājās pa parku.

-ar instrumentāli
ar;
Piemērs:
Linda runājās ar māsu.

-ar ģenitīvu vai akuzatīvu
uz.
Piemērs:
Es ātri aizskriešu uz veikalu.

Vienam un tam pašam prievārdam var būt atšķirīgas nozīmes.
Tā nosakāma tikai vārdu savienojumā.
 
Piemērs:
Baidīties no zirnekļiem.
Braukt no Rīgas.
Izgatavot no koka.
Lasīt no grāmatas.
Strādāt no sirds.
Izcelties no zemniekiem.
Mazs no auguma.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs : RaKa, 2004. – 129 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 100.- 104.lpp.
Latviešu valodas praktiskā gramatika/B.Ceplīte, L.Ceplītis. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. – 227 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 100.- 106.lpp.