Teorija

Partikulas
Partikulas ir palīgvārdi, kas rāda, kā runātājs vērtē īstenību. Partikulas var pastiprināt, pavājināt, ierobežot vai izcelt kāda vārda nozīmi, tā mainot visa teikuma saturu.
Arī labā griba nav peļama.
Laba griba taču nav peļama.
Laba griba nav vis peļama.

Svarīgi!
Partikulas nav teikuma locekļi, tās neko nesaista (to veic saikļi un prievārdi)

Svarīgi!
Biežāk lietotās partikulas: arī, diez, diezin, diemžēl, gan, ik, it, itin, jau, jā, jel, kā, kaut, lai, laikam, ne, nez, nezin, nē, nu, pat, taču, tātad, tik, tikai, vai, varbūt, vēl, vien, vienīgi, vis u.c.

Partikulas var piešķirt dažādas nozīmju nianses:
-apgalvojuma partikulas: jā, jā gan.
Piemērs:
Vai tev ir laiks? – .
Vai tu atceries pagājušos Jāņus? – Jā gan.

-nolieguma partikulas: nē, ne, nebūt.
Piemērs:
Avīzi lasīji? – .
Viņš nevarēja pateikt ne vārda.
Viņš nebūt nejutās vainīgs.

-pastiprinājuma partikulas: ar, arī, diemžēl, gan, ir, jau, jel, jo, pat, tad, taču, tak, tik, tikai, vien, vienīgi, vis, nu gan, jau nu gan.
Piemērs:
Vai tu dzirdi ar, ko es saku?
Es tev piezvanīšu rīt pat.
Kas tik nav pārdzīvots!

-ierobežojuma partikulas: tikai, vien, vienīgi.
Piemērs:
Nespried par cilvēku pēc šī viena gadījuma vien.
Viņš spēja domāt vienīgi par savu meiteni;

-vispārinājuma partikula: ik.
Piemērs:
Šai kokā ik pavasari apmetas strazdu pāris
 
-apšaubāmības partikulas: diezin, droši vien, nezin, varbūt.
Piemērs:
Bērni droši vien jau guļ.
Varbūt nemaz nav vērts sākt.

-jautājuma partikula: vai.
Piemērs:
Vai tu rīt būsi šeit?

-vēlējuma partikulas: kaut, kaut jel, lai.
Piemērs:
Kaut rīt būtu labs laiks!
Lai vienmēr būtu saule!
-salīdzinājuma partikulas: kā, nekā, it kā. (Reizēm tās tiek sauktas par salīdzinājuma saikļiem.)
Piemērs:
Braucot no Rīgas, Saulkrasti ir tuvāk nekā Salacgrīva.
Tas bija it kā brīnums.

Partikulu pareizrakstība
Partikula vis jāraksta ar vienu s (nejauc ar vietniekvārdu viss, to gan raksta ar diviem ss)
Piemērs:
Es to nedarīšu vis.

Kopā jāraksta tātad, varbūt, diemžēl, nezin, diezin.
Piemērs:
Tātad viņam tomēr ir taisnība. Varbūt sāksim iet?

Partikulas un no pārējā teikuma atdala ar komatu.
Tās var būt atdalītas arī ar punktu, izsaukuma zīmi vai jautājuma zīmi.
Piemērs:
, es tevi saprotu.
Nē? Vai grūti saprast?

Ja partikulas vai ne ir teikuma beigās, tās atdala no pārējā teikuma ar komatu.
Piemērs:
Juris pareizi pateica, vai ne?

Partikula vien vienmēr atrodas aiz vārda, ko tā paskaidro.
Piemērs:
Dari vien!

Partikulas ik, it(in), jo, kaut, kā, it kā, ne vienmēr atrodas vārda priekšā.
Piemērs:
Liepas zied ik jūliju.

Sarunvalodā nevajag pārspīlēt, lieki atkārtojot kādu partikulu.
Piemērs:
Nu labi jā, nu satiksimies, , nu ap pieciem, , nu, .

Partikula it kā rakstāma šķirti:
Piemērs:
Maija izskatījās it kā nobijusies.

Atsauce:
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2006. - 224 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 145.- 150.lpp