Teorija

Vēlējuma izteiksme
Darbības vārds vēlējuma izteiksmē izsaka darbību, kas varētu notikt.
Lai darbība notiktu, jābūt piemērotiem apstākļiem.
 
Darbības vārdam vēlējuma izteiksmē ir tikai divi laiki:
1)  vienkāršā tagadne;
2)  saliktā tagadne.
 
Vienkāršā tagadne
Saliktā tagadne
Es labprāt  gleznotu.
Es labprāt  vizinātos ar ragaviņām.
Es labprāt  būtu gleznojis.
Es labprāt  būtu vizinājies ar ragaviņām.

Vēlējuma izteiksmes vienkāršo tagadni veido no darbības vārda nenoteiksmes, galotnes vietā liekot izteiksmes rādītāju  –tu vai  –tos.
-tu tiek likts tiešās galotnes –t vietā, -tos – atgriezeniskās galotnes –ties vietā.
Svarīgi!
Vienkāršajā tagadnē visās personās ir viena un tā pati forma.
Piemērs:
es rakstītu
viņš rakstītu
jūs rakstītu
es mazgātos
viņš mazgātos
jūs mazgātos
 
Tā kā darbības vārds šajā izteiksmē nenorāda darbības veicēju, tad šo uzdevumu veic atbilstošs vietniekvārds vai lietvārds.
Piemērs:
Kaut vecāki ātrāk  atnāktu no darba!
vecāki atnāktu –
daudzskaitļa 3. persona
Kaut kontroldarbs  nenotiktu!
kontroldarbs nenotiktu –
vienskaitļa 3. persona
 
Vēlējuma izteiksmes formu rakstībā jāievēro, ka pirms izteiksmes rādītāja  –tu  vai  –tos rakstāms tāds pats burts, kāds ir nenoteiksmes galotnes priekšā.
Nenoteiksme
Vēlējuma izteiksme
Piemērs:
lauzt
saukt
mest
griezties
Piemērs:
lauztu
sauktu
mestu
grieztos
 
Vēlējuma izteiksmes salikto tagadni veido no palīgdarbības vārda  būt  vēlējuma izteiksmes formā  būtu  un lokāmā darāmās kārtas pagātnes divdabja ar  –is, -ies un  –usi, -usies.
 
Piemērs:
Es  būtu nodevis referātu laikā, ja elektrība  nebūtu pazudusi.
 
Vēlējuma izteiksmes saliktajā tagadnē visās personās vienāda ir palīgdarbības vārda forma, bet atšķiras divdabis – tas mainās atbilstoši darītāja dzimtei un skaitam.
Piemērs:
Es  būtu nodevis (zēns) referātu.
Es  būtu nodevusi (meitene) referātu.

Vēlējuma teikumi, kas izsaka darbību, kas ir vēlama, bet nav izpildāma, bieži sākas ar vārdiem  kaut, lai, kad.
Piemērs:
Lai  tu saules mūžu  dzīvotu!
 
Vēlējuma izteiksmi bieži izmanto lūgumu izteikšanai, jo tā ir smalkjūtīgāka par pavēles izteiksmi.
Pavēles izteiksme
Vēlējuma izteiksme
Sakārto savu istabu!
Vai tu sakārtotu savu istabu?


Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. -224 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 32. –33., 140. –142 .lpp.