Teorija

Lietvārds. Lietvārda sastāvdaļas
Lietvārdi ir patstāvīgi, lokāmi vārdi.

Lietvārdi nosauc
priekšmetus

dzīvas būtnes

parādības

darbības

pazīmes

abstraktus jēdzienus
Piemērs:
māja, skurstenis

kaķis, zalktis

migla, tumsa

lasīšana, smiešanās

sausums, klusums

labsirdība, mīlestība

Lietvārdus no citām vārdšķirām var atšķirt arī pēc vārda sastāva.
Izskaņas -ums, -ība, -šana, -šanās ir tikai lietvārdam.
Piemērs:
sauss – sausums

brīvs – brīvība

skriet – skriešana

mazgāties – mazgāšanās

Lietvārds (tāpat kā citas lokāmās vārdšķiras) sastāv no dažādām daļām:
- priedēkļa;
- saknes;
- piedēkļa;
- galotnes.
Vārds
Priedēklis
Sakne
Piedēklis
Galotne
gods
-
god
-
s
negods
ne
god
-
s
godīgums
-
god
īg, um
s

Svarīgi!
Ir svarīgi izprast vārda sastāvu, jo, izmantojot dažādas vārda sastāvdaļas, iespējams darināt jaunus vārdus.
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 113. lpp.