Teorija

ZPD Struktūra
  • Titullapa
  • Anotācija
  • Satura rādītājs
  • Ievads
  • Satura izklāsts (darba pamatdaļas – teorētiskā un praktiskā; pamatdaļu nodaļas un apakšnodaļas)
  • Secinājumi
  • Saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi (ja tādi ir)
  • Izmantoto uzziņas avotu saraksts
  • Pielikums.

 

Ievads
Zināms, ka pirmais iespaids ir vissvarīgākais, un to veido pētnieciskā darba ievads, tāpēc šī darba daļa jāizstrādā ar sevišķu rūpību. Ievadam īpaša virsraksta nav.
Svarīgi!
Pētnieciskā darba ievadā noteiktā secībā ir jāsniedz būtiskākā informācija par visu pētniecisko darbu.
Temata aktualitāte, nozīme
Galvenā problēma (pretruna, kas radusies zinātnē vai kādā praktiskās darbības sfērā), tās atrisināšanas nepieciešamība.

Mērķis – ideāls, domās prognozēts rezultāts.
Piemērs:
Mērķa formulēšanai var noderēt šādas frāzes:
Izpētīt (ko?) ...
Izpētīt (ko?) ... un izstrādāt ieteikumus (kādas?) ... situācijas uzlabošanai (kādas?) ...problēmas atrisināšanai u.tml.
Izvērtēt (ko?) ...
Konstatēt (ko?) ... un izstrādāt priekšlikumus (kā?) ... darbības uzlabošanai
Novērtēt (ko?) ...
Izanalizēt (ko?) ... un izveidot (ko?) ...

Uzdevumi – darbību secība mērķa sasniegšanai, 3-5 soļi, posmi.
 
Piemērs:
Skolēniem uzdevumu formulēšanai var noderēt šādas frāzes:
Mērķa īstenošanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi:
studēt un analizēt mūsdienu (kādu?) ... literatūru par pētnieciskā darba tematu, gūtās
ierosmes un atziņas izmantot (kur?) ...
atlasīt un analizēt (ko?) ... , lai (izdarītu ko?) ...
konstatēt (ko?) ... , lai (izdarītu ko?) ...
konstatēt (ko?) ... un salīdzināt (ko?) ...
konstatēt, kādi/kādas sekas (kam?) ...
izpētīt (ko?) ...
izanalizēt fiziķu/matemātiķu/valodnieku uzskatus (par ko?) ...
izpētīt (ko?) ... un respektēt tās/tos, (ko darot?) ...
apkopot un izanalizēt (ko?) ...
atklāt (ko?) ...
izstrādāt (ko?) ... , lai (kāpēc?) ...
aptaujāt (ko?) ... (par kādu tēmu/jomu?) ...
intervēt (ko?) ... (par kādu tēmu/jomu?) ...
veikt (ko?) ...
analizēt iegūtos rezultātus un noteikt ( kādus turpmākās darbības virzienus?) ... u.tml.

Hipotēze – pieņēmums par to, kādi rezultāti gaidāmi pētījuma gaitā. Hipotēzes vietā var būt pētījuma jautājums (mazajos darbos)
Hipotēze ir zinātnisks pieņēmums, kas balstīts uz loģiku, zinātniskām teorijām, faktiem, bet satur arī vēl nezināmo, iespējamo. Hipotēzi formulē īsi un precīzi. Hipotēzi var formulēt apgalvojuma formā.
Piemērs:
Kas? ... ietekmē ko? ...
Vardarbības ainu rādīšanai televīzijā diennakts laikā, kad televizoru skatās bērni, ir kaitīga
iedarbība uz bērnu psihi.
Kas? ... ir kāds? ...
Karbonizēts minerālūdens ir kaitīgs cilvēka gremošanas sistēmai.
Ja darbā ir eksperimentālā daļa, hipotēzes formulējumā lietderīgi izmantot teikuma konstrukciju ar nosacījuma apstākļa palīgteikumu pirms vai pēc virsteikuma.
Piemērs:
Ja darīs ko? ... , tad notiks/nenotiks kas?...
Ja darīs ko? un kā? ..., tad notiks (kas? vai kā?) ...
Ja autovadītājiem tiks noteikti bargāki sodi par auto vadīšanu alkohola reibumā, tad notiks mazāk
ceļu satiksmes negadījumu.
Tiks sasniegts/panākts/ nodrošināts (kas?) ..., ja darīs (ko? vai kā?) ...
Skolēnu mācību motivācija paaugstināsies, ja skolā apgūstamais mācību saturs būs izmantojams
reālajā dzīvē.
Hipotēzi var formulēt arī apgalvojuma formā, izmantojot divdabja teicienu.

Piemērs:
Izmantojot (ko?)..., tiek pilnveidots/uzlabots/nodrošināts (kas?) ...
Materiāli stimulējot skolēnus par viņu mācību sasniegumiem, tiek paaugstināta skolēnu mācību
motivācija un uzlabojas viņu mācību sasniegumi.
Svarīgi!
Mērķi, uzdevumi, hipotēze savstarpēji saistīti.

Pētījuma metodes – nepieciešamas, lai izpildītu uzdevumus, pārbaudītu hipotēzi, sasniegtu mērķi.
Nosaucot metodes, vēlams pamatot to izvēli. Šim nolūkam skolēniem var noderēt atbalsta frāzes:

Piemērs:
vēsturiskā metode, lai izpētītu (ko?) ......... no pirmsākumiem
... lai atklātu (kā?) ... attīstību
... lai atklātu dažādu apstākļu ietekmi uz (kā?) ....... attīstības gaitu
bibliogrāfiski vēsturiskā metode, lai izpētītu, kādi dzīves fakti ir ietekmējuši (kā?) .....
daiļrades procesu, dzīves uzskatus
salīdzinošā metode, lai analizētu (kur?) ...... (ko?) .......
sistēmiskās analīzes metode, lai pētītu (ko?) ..... un atklātu (ko?) ......
matemātiskās, lai apkopotu/apstrādātu pētījumā iegūtos rezultātus
datu apstrādes statistiskās metodes, lai analizētu pētījumā iegūtos rezultātus
eksperimenta metodi, lai pārbaudītu izvirzīto hipotēzi
aptaujas metodi, lai izzinātu/noskaidrotu (kā?) viedokļus (par ko?) ...
intervijas metodi, lai noskaidrotu (kā?) viedokli/uzskatus (par ko?) ...

Jānosauc pētījumu bāze (vieta, kur tiks veikts pētījums).
Piemērs:
Pētījumu bāze ir Ogres rajona Birzgales pagasts.

Raksturota darba struktūra – nodaļu, apakšnodaļu, attēlu skaits, izmantotie informācijas avoti, pielikumu skaits. Paraugu skat. 4.pielikumā.
Svarīgi!
Ievads ir apm. 1/10 no darba.
 
Ievada paraugs
 
Darba tēma. Malārija Latvijā un pasaulē.
Pamato tēmas izvēli, aktualitāti, oriģinalitāti, novitāti,  problēmu, tās atrisināšanas nepieciešamību.
Darba mērķis. Iepazīties un izpētīt saslimšanas iespējas ar malāriju Latvijā un izstrādāt ieteikumus nepieciešamajai profilaksei.
Darba uzdevumi.
1. Noskaidrot malārijas odu izplati, attīstības fāzes un to attīstību Latvijā.
2. Uzzināt inficēšanās iespējas ar malāriju, malārijas profilaksi un ārstēšanu saslimšanas gadījumā.
3. Informēt savus skolas biedrus un skolotājus par malāriju, malārijas odiem Latvijā un nepieciešamo profilaksi.
4. Konsultēties ar ārsti infekcionisti..., NVVC biologu..., NVVC potēšanas kabineta ārsti....

Hipotēze. Paaugstinoties klimata temperatūrai, iespējama saslimšana ar malāriju arī Latvijā.
 
Darbā izmantotās metodes. Literatūras analīze, odu un to kāpuru noteikšanas tabulas, apraksti.
Darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, ... nodaļām, ... apakšnodaļām, secinājumiem, ... izmantoto informācijas avotu saraksta un ...  pielikumiem. Darbā ir ... attēli, ... tabulas.

 
 
Atsauce:
 Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
http://www.adc.lv/a1v/images/raksti/zpd_metod.pdf