Teorija

Pielikuma veidošana
ZPD pielikumā jāpievieno tikai tie materiāli, kas ir patiešām svarīgi un uz kuriem ir atsauces tekstā, piemēram, (sk. 1 . pielikumu).
 
Pielikumā iekļauj
- arhīva dokumentu kopijas,
- interviju protokolus,
- vēstuļu pierakstu kopijas,
- lielas pārskata tabulas,
- kartes,
- fotogrāfijas vai to kopijas.
 
Ja ir vairāki pielikumi, tie ir jānumurē: 1. pielikums, 2. pielikums utt.
Pielikumu neiekļauj kopējā darba numerācijā.
Ja pielikumā ir vairākas lappuses, tās numurē. Katra pielikuma lappuses jāsāk numurēt no jauna.
Pielikumi jāievieto darba beigās to pieminēšanas secībā darba tekstā.
Svarīgi!
Pielikums nedrīkst pārsniegt 1/3 no darba apjoma.
Padomi:
Pielikumā neievieto aptaujāto aizpildītās anketas.
Ja ZPD tēma ir saistīta ar matemātiku, tad pilnus uzdevumu atrisinājumus ievieto pielikumā.