Teorija

Vārddarināšana
Vārddarināšana ir valodniecības apakšnozare, tā pēta vārddarināšanas līdzekļu izmantošanu vārda leksisko nozīmju vai vārdu nianšu izteikšanai.
 
Termini
Morfēma – vismazākā valodas vienība ar noteiktu nozīmi.

Sakne – morfēma ar noteiktu leksisko nozīmi – gan atsevišķam vārdam, gan radniecīgai vārdu saimei.

Galotne – morfēma vārda beigās.

Priedēklis – morfēma saknes priekšā.

Piedēklis – morfēma starp sakni un galotni.

Celms – vārda daļa bez galotnes.

Izskaņa – vārda pēdējais piedēklis un galotne.

Pirmatnīgs vārds – vārds, kura celmā ir tikai sakne.

Atvasināts vārds – vārds, kura celmā bez saknes ir arī citas morfēmas.

Saliktenis– vārds, kura celmā ir vismaz divas saknes.
 
Priedēklis un piedēklis maina vārda leksisko nozīmi.
 
Vārddarināšanas līdzekļi
Izmantojot dažādus vārddarināšanas līdzekļus, no vienas saknes var izveidot daudzus radniecīgus, bet dažādas leksiskās nozīmes vārdus.
 
melns– pirmatnīgs vārds
Sakne
Galotne
meln
s
 
Vārddarināšanas līdzeklis
Vārddarināšanas līdzekļa piemērs
Jaundarinātais vārds
priedēklis pa-, pār-pamelns, pārmelns (reti)
galotne -ismelnis
izskaņa -ēt, -ums, -īgs, -gans, melnēt, melnums, melnīgs, melngans
salikteņa veidošana
sarkans
zilgans
zeme
raksts
  
sarkanmelns
zilganmelns
melnzeme
melnraksts
  
 
Vienlaikus var izmantot vairākus vārddarināšanas līdzekļus.

Avots
Latviešu valoda 8. klasei/Skaidrīte Urževica. – Rīga: Lielvārds, 2004. –160. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 150.- 151. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 109.- 112. lpp.