Teorija

Skaitļa vārdu pareizrakstība un lietošana
I. Skaitļa vārdi ar – padsmit otrajā daļā radušies no vārdu savienojuma.
Pārnešanai jaunā rindā jāievēro, ka tie šķirami pa vārda sastāvdaļām.
Piemērs:
vien- pa- dsmit, div- pa- dsmit

II. Skaitļa vārdi ar desmit (desmits), simt (simts) un tūkstoš (tūkstotis)
• rakstāmi kopā, ja tie ir bezgalotņu formas,
Piemērs:
trīsdesmit, trīssimt
• rakstāmi atsevišķi, ja tie ir lokāmi.
Piemērs:
trīs desmiti, trīs simti

III. Skaitļa vārdus var rakstīt gan ar vārdiem, gan ar cipariem.
Pamata skaitļa vārdus raksta ar arābu cipariem, punktu aiz tiem neliek.

Kārtas skaitļa vārdus var rakstīt
• ar arābu cipariem, tad aiz tiem liek punktu;
Piemērs:
16.- sešpadsmitais, sešpadsmitā
• ar romiešu cipariem, tad aiz tiem punktu neliek(izņemot gadījumu, ja šim ciparam ir stāstījuma teikuma nozīme, piem., tas apzīmē saliktā plāna galvenos punktus).
Piemērs:
XIV- četrpadsmit, četrpadsmitā

IV. Gada skaitli un datumu parasti raksta ar arābu cipariem.
2010.gada 7.decembrī.
Mēnesi var rakstīt ar vārdiem vai romiešu cipariem.
Piemērs:
2010.g. 7.dec.
2010.g. 7.XII
Var gada skaitli un datumu pierakstīt tikai ar cipariem (tādā gadījumā vispirms jāraksta datums, tad mēnesis, tad gads). Gads jebkurā gadījumā jāraksta kā četrciparu skaitlis.
Piemērs:
07.12.2010.

V. Izrunājot gada skaitļus, lieto nelokāmo formu tūkstoš:
Piemērs:
1902.gads – tūkstoš deviņi simti otrais gads.

VI.  Pirms pulksteņlaika lieto apstākļa vārdu pulksten, nevis lietvārdu pulkstenis. Aiz pulksteņlaika punktu neliek.
Piemērs:
Piemērs:
Piemērs:
plkst. 18.00
Pulksten
četros pulkstenis apstājās.
VII. Ielūgumos un paziņojumos laiku parasti pieraksta pēc vienota parauga.
Piemērs:
Trešdien, š.g. 14.novembrī plkst. 19.00, notiks ....

VIII. Laika intervālu var pierakstīt divējādi:
a) izmantojot domu zīmi;
Piemērs:
12.00 - 16.00
b) izmantojot prievārdus no, līdz.
Piemērs:
no 12.00 līdz 16.00

IX. Decimāldaļskaitļus parasti raksta ar cipariem, retāk ar vārdiem.
Piemērs:
6,8 - seši, komats, astoņi
EUR 3,09 - trīs, komats, deviņi eiro
X. Ja divi skaitļa vārdi blakus izsaka nenoteiktu, aptuvenu daudzumu, komatu starp tiem neliek.
Piemērs:
Atpūtīsimies trīs četras dienas. Makā ir astoņi deviņi eiro.

Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs : RaKa, 2004. – 129 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 92.- 99.lpp.
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2006. - 224 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 98., 99.lpp.