Lai sāktu izmantot Uzdevumi.lv, nepieciešams reģistrēties. Lūdzu, ievadiet skolas nosaukumu, kurā mācās Jūsu bērns, lai pārbaudītu, vai skolēns jau ir reģistrējies portālā!

Lūdzu, izvēlieties klasi un klikšķiniet uz Jūsu bērna vārda! Ja bērnu sarakstā neatrodat, veiciet jauna profila reģistrāciju! Šajā skolā nav reģistrēts neviens bērns ar publisku profilu, lūdzu, klikšķiniet uz "Reģistrēt bērnu šajā skolā"!