Teorija

Informātikas eksāmens 2019. g.
1. daļa – rakstu daļa - 2019. gada 3. jūnijā,
 2., 3., 4. daļa – praktiskā daļa - 3. un 4. jūnijā (Pēc skolas noteikta grafika).
 
Eksāmena programma
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus informātikā atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” prasībām mācību priekšmetā Informātika (5. pielikums).
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic visi izglītojamie, kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu informātikā.
 
Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir 4 daļas. Pirmā daļa ir tests. Pirmās daļas uzdevumu saturs pārbauda izglītojamo teorētiskās zināšanas. Pirmajai daļai ir viens variants. Otrā, trešā un ceturtā daļa - praktiskais darbs. Otrās, trešās un ceturtās daļas uzdevumi pārbauda izglītojamo praktiskās darbības prasmes. Otrajai, trešajai un ceturtajai daļai ir divi varianti.
 
Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
   
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars %
Izpildes laiks, min
1. daļa
36
36
28
45
2. daļa
24
32
24
45
3. daļa
31
32
24
45
4. daļa
26
32
24
45
Kopā
117
132
100
180
 
Eksāmena darbā ietverti informātikas standarta obligātā satura komponenti: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni, praktiskā un pētnieciskā darbība un datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 
 
Informātikas mācību satura īpatsvars eksāmena darbā
  
Mācību priekšmeta satursĪpatsvars darbā, %
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni 
3 - 5
Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm 
9 - 11
Attēlu apstrāde 
2 - 3
Teksta apstrāde 
7 - 9
Izklājlapu lietošana 
23 - 25
Datu bāzes 
23 - 25
Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
13 - 15
Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana 
2 - 3
Tīmekļa lappušu veidošana 
2 - 4
Datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai 
7 - 9
Kopā 
100
  
  
Uzdevumu veidi
Pirmajā daļā ir atbilžu izvēles uzdevumi. Otrajā, trešajā un ceturtajā daļā ir vairāki savstarpēji nesaistīti uzdevumi, kurus izglītojamais veic, izmantojot datoru. 
 
Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā
  
Uzdevumu veidiUzdevumu skaitsPunktu skaitsĪpatsvars visā darbā, %
Atbilžu izvēles363628
Izglītojamo praktiskā darbība789672
 
  
Vērtēšanas kārtība
  
Katrs uzdevums vai tā daļa saskaņā ar izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem tiek vērtēts ar vienu punktu. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta Valsts pārbaudījumu Informācijas sistēmā (VPIS).
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā 
Veicot darba 1. daļu rakstveidā - pildspalva.