Teorija

"Divas skaitliskas daļas reizina, sareizinot skaitītāju ar skaitītāju, saucēju ar saucēju un abus reizinājumus izdalot. Tāpat reizina arī vairākas daļas.
 
Piemērs:
   teo8_1.PNG
Svarīgi!
Daļas racionālās izteiksmes reizina tāpat, kā skaitliskās daļas: sareizina skaitītājus, sareizina saucējus un skaitītāju reizinājumu izdala ar saucēju reizinājumu.
 
Ja iespējams, reizinājumu vienkāršo, iegūto daļu saīsinot. Turklāt tas jāveic mērķtiecīgi, proti, skaitītāja un saucēja kopīgie reizinātāji jāsaīsina jau reizināšanas gaitā.
Piemērs:
  teo8_2.PNG
  
Aprēķinos pieņem, ka, reizinājums (tāpat kā jebkurš no reizinātājiem) ir definēts tikai ar tām mainīgo vērtībām, ar kurām daļas saucējs nav nulle.
teo8_3.PNGteo8_4.PNG
 
Piemērs:
Sareizini daļas 12a425b35b26a4!
 
Risinājums:
Pozitīva un negatīva skaitļa reizinājums ir negatīvs skaitlis, tāpēc reizinājuma priekšā raksta mīnusa zīmi.
 
teo8_5.PNG"
  
Atsauce:
Algebra 8. klasei /Silva Januma, Inese Lunde - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2003. 120. - 121.lpp