Teorija

Svarīgi!
Rīgas privilēģijas 1710. gadā apstiprināja arī Krievijas cars Pēteris I, tomēr „krievu laikos” pilsētas neatkarības pakāpe pamazām mazinājās.
  • Krievijas varas iestādes bieži neievēroja Rīgas privilēģijas, un krievu ierēdņi nemitīgi iejaucās pilsētas iekšējās lietās.
  • Uz Rīgu nosūtītie krievu ierēdņi parasti neprata ne vācu, ne latviešu valodu.
  • Krievu varas iestādes pieprasīja samazināt Rīgas pilsētas bruņoto gvardi un likvidēt pilsētas artilēriju.
  • Birģeru rotām turpmāk palika tikai ceremoniāla nozīme.
  • Rīga izjuta nemitīgu muižnieku spiedienu sakarā ar izbēgušajiem dzimtzemniekiem, līdz tie panāca, ka 2 gadu vietā, lai kļūtu brīvs, pilsētā bija jānodzīvo 10 gadi.
 
DSC_3912.JPG
Rīgas skats. Mollīna 1612. gada gravīra.
 
Rīgai izraisījās konflikts arī ar Vidzemes muižniecību jautājumā par muižām. Arī šo konfliktu krievu valdība atrisināja par sliktu pilsētai.
 
Vienu no lielākajiem triecieniem Rīgas „neatkarība” piedzīvoja Katrīnas II valdīšanas laikā sakarā ar viņas realizētajām vietniecības reformām.
 
Reformas Rīgu skāra no 1787. līdz 1797. gadam:
  1. tika noorganizēta pilsētas pārvalde, varu nododot jaunizveidotās institūcijas – maģistrāta rokās,
  2. izveidoja policijas aparātu,
  3. reorganizēja tiesu un administratīvo pārvaldi.
 
Vietniecības reformu gados Rīgā ievērojami pieauga gan krievu izcelsmes tirgotāju, gan ierēdņu skaits un ietekme.
 
Kapitāls kļuva par noteicošos faktoru, lai ieņemtu pienācīgu vietu Rīgas pilsoņu institūcijās un pārvaldes aparātā. Vēsturnieki uzskata, ka reformu mērķis bija Krievijas valsts unifikācija (vienveidošana, apvienošana) apgaismotā absolūtisma garā.
 
Pēc Katrīnas II nāves viņas dēls Pāvils I atcēla iesāktās reformas – Rīgā tika atjaunota vecā pārvaldes sistēma. Saglabājās tikai daži vietniecības laika jaunievedumi, piemēram, pilsētas dalījums daļās un kvartālos, policijas numuri viesiem gruntsgabaliem.
 
Atsauce:
S. Goldmane, J. Klišāne, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube „Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki”, Zvaigzne ABC, 2003.
V. Purēns „Pasaules vēsture pamatskolai” 3. daļa. Jaunie laiki, RAKA, 2006.
V. Klišāns „Vēsture vidusskolai”, Zvaigzne ABC, 2003.g.