Pavēles izteiksme
Darbības vārds pavēles izteiksmē izsaka pavēli, pamudinājumu, aicinājumu, lūgumu.
Nāciet mājās! Brauc ātrāk! Lai skrien ātrāk! Brauksim uz Parīzi! Brauciet uzmanīgāk!
 
Pavēles izteiksmei nav laiku, bet atšķirīgas ir pavēles izteiksmes formas vienskaitļa un daudzskaitļa personās. Reti lieto ciešamās kārtas formas pavēles izteiksmē, tādēļ skolas mācību saturā tās neaplūko (Esi sveicināts! Esi sumināts!).
 
Persona
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
1.
celsim! celsimies!
2.
cel! celies!
celiet! celieties!
3.
lai ceļas!
lai ceļas!
 
Vienskaitļa 2. personu veido no tagadnes formas, kas var tiešajiem darbības vārdiem beigties ar galotni -i vai bezgalotnes formu. Atgriezeniskajiem darbības vārdiem ir galotne -ies.
Vienskaitļa un daudzskaitļa 3. personu veido ar partikulu lai un darbības vārda 3. personu:
lai nes! lai pārceļas! lai zina! u.tml.
Daudzskaitļa 1. personā lieto nākotnes formu, bet teikumam, protams, ir pavēles intonācija:
Brauksim mājās! Celsim jaunu māju! Skatīsimies filmu!
Daudzskaitļa 2. personā izmanto galotni -iet vai -ieties:
 
pavēles 1.png
  
Stingru pavēli vai aizliegumu izsaka ar darbības vārda nenoteiksmi.
Nekustēties! Nesarunāties! Stāvēt!