Pirmatnīgiem darbības vārdiem ir tikai sakne un galotne.
Piemērs:
aug-t
smie-ties
Jaunus darbības vārdus var darināt gan ar priedēkļiem, gan piedēkļiem.
Visbiežāk darbības vārdus var darināt ar priedēkļiem, turklāt priedēkļus var pievienot gan pirmatnīgiem, gan atvasinātiem vārdiem.
 • aiz-: aizbēgt, aizsargāt
 • ap-: apsegt, apciemot
 • at-: atteikties, atsacīties
 • ie-: ielūgt, ieskatīties
 • iz-: izbēgt, izskatīt
 • no-: noskumt, nokratīt
 • pa-: palekt, pacīnīties
 • pār-: pārlekt, pārdomāt
 • pie-: piekļūt, piederēt
 • sa-: salīgt, saslapināt
 • uz-: uztraukties, uzkarināt
Svarīgi!
Latviešu valodā darbības vārdam pievieno tikai vienu priedēkli (izņemot nolieguma priedēkli ne-).
Ir darbības vārdi, kuriem var pievienot jebkuru priedēkli, taču ir tādi vārdi, kuriem var pievienot tikai daļu priedēkļu.
 
Priedēklis vienmēr saglabā vien un to pašu rakstību, kaut arī izruna var atšķirties.
Ja vārds tiek dalīts pārnešanai jaunā rindā, tad priedēkli atdala no saknes.
 
Katrs priedēklis piešķir vārdam kādu nozīmes niansi, tāpēc jāizvairās no tādu priedēkļu lietošanas, kas šo nozīmes niansi nerada. Lielākoties šādi lieka priedēkļa pievienošanas gadījumi radušies citu valodu ietekmē.
Priedēklis no-
Priedēklis no- piešķir darbībai pabeigtības nozīmi.
nomazgāt traukus, noslaucīt putekļus
 
Priedēklis no- ir lieks, ja pašā darbības vārdā jau ir šī pabeigtības nozīme.
Piemērs:
adresēt sūtījumu, nevis noadresēt sūtījumu
informēt par jaunumiem, nevis noinformēt par jaunumiem
riskēt braucienā, nevis noriskēt braucienā
koncentrēties mācībām, nevis nokoncentrēties mācībām
Ļoti bieži šāds lieks priedēkļa pievienojums tiek lietots tieši ar svešvārdiem. Kā viens no skaidrojumiem šādai kļūdai tiek minēta svešvārda nozīmes nepārzināšana.
Svarīgi!
Priedēkli no-nedrīkst lietot arī ar šādiem darbības vārdiem:
kļūdīties
fiksēt
likvidēt
orientēties
finišēt
konkurēt
konstatēt
publicēt
dramatizēt
Priedēklis pie-
Priedēklis pie- ir lieks vārdā pielietoju, jo nav nozīmes atšķirības starp vārdiem lietoju un pielietoju.
Piemērs:
lietoju šampūnu, nevis pielietoju šampūnu
Darbības vārdus var darināt ar piedēkļiem.
Biežāk lietojamie piedēkļi:
 • -ā-: domāt
 • -ē-: zīmēt
 • -ī-: lasīt
 • -o-: ogot
 • -inā-: kaitināt
Bieži ar piedēkļiem atvasina darbības vārdus no lietvārdiem un īpašības vārdiem.
Piemērs:
doma - domāt
zīme - zīmēt
Ar piedēkļiem darbības vārdus var atvasināt arī no citiem darbības vārdiem. Tādā gadījumā tiek norādīts, ka darbība atkārtojas vairākas reizes.
Piemērs:
braukt – braukāt
kliegt – klaigāt
vest – vadāt
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 89. - 92., 151. – 152. lpp.