Rīgas 85. vidusskola

Pamatskolā

 1. Pamatizglītības programma (kods 21011111), kurā tiek nodrošināta iespēja iegūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai.

Izglītības programmas vidusskolā

 1. Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011011), kura nodrošina līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi: 
 • padziļināti - angļu valoda;
 • fizika, ķīmija, bioloģija u.c.;
 • 11.klasē ir izvēle - padziļināti apgūt informātiku, programmēšanas pamatus vai matemātiku.

II. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 31014011). Programma paredz padziļinātu komerczinību apguvi: 

 • mācību priekšmets ar praktisku ievirzi komerczinības (ekonomika, uzņēmējdarbība, mārketings, grāmatvedība, nodokļi);
 • nav fizikas, ķīmijas ,bioloģijas, bet ir dabaszinības;
 • padziļināti - angļu valoda.

III. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 31014011)- jauna izglītības programma. Programma paredz padziļinātu un papildinātu sporta programmas apguvi:

 • mācību priekšmets ar praktisku ievirzi – sports;
 • nav fizikas, ķīmijas ,bioloģijas, bet ir dabaszinības;
 • padziļināti - angļu valoda.
Informācija apkopota plkst.