Limbažu sākumskola

Limbažu sākumskola ir Limbažu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma ( 1.-6.klasei) programmas.

Limbažu sākumskola atvērta skola, kurā notiek bērnu integrācija mūsdienīgā
sabiedrībā. Skola, kurā tiek sniegtas lielas iespējas skolēna vispusīgai attīstībai.

Izglītības iestāde dibināta 2011.gada 1. septembrī. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs 4311902862, skolas direktors Ainārs Liniņš.

Limbažu sākumskolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru Kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, Skolas nolikums un Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Limbažu sākumskola īsteno trīs izglītības programmas:

  • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma
  • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma
  • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Skola nodrošina:

- labvēlīgu,attīstību veicinošu vidi, individuālo pieeju;
- radošu, uz sadarbību vērstu mācību procesu;
- iespēju pilnveidot datora lietošanas prasmes;
- netradicionālā veidā apgūt matemātikas pamatus;
- iespēju aktīvi darboties dažādos interešu izglītības pulciņos;
- aktīvu laika pavadīšanu pagarinātajā dienas grupā līdz plkst. 18:00.

Kontakti

Lietvedība 64070786

Direktore mob.  29189856

Direktores vietnieka mob. 22142250

Skolas administrācija un fakss 64070782

e-pasts: sakumskola@limbazi.lv