Teorija

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi un uzdevumi

1. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir:

1.1. pilnveidot skolēnu intelektuālo potenciālu un radošumu, veicinot zināšanu sabiedrības attīstību;

1.2. sekmēt skolēnu, kuriem ir padziļināta interese par kāda mācību priekšmeta sarežģītāka satura izzināšanu vai kādu zinātnes nozari, zinātniski pētniecisko darbību;

1.3. ievirzīt skolēnus studijām augstākās izglītības iestādēs un darbībai zinātnē;

1.4. veicināt skolēnu profesionālo orientāciju un karjeras izvēli.

2. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir:

2.1. iepazīties ar mūsdienu zinātniski pētnieciskās darbības organizāciju un metodēm;

2.2. veidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un aparatūru;

2.3. apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus, analizēt un noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus;

2.4. apgūt prasmi prezentēt pētījumu;

2.5. veidot nepieciešamās sadarbības prasmes zinātniski pētnieciskās darbības jomā izglītības iestādes un reģionālajā mērogā.

Atsauce:

Pierīgas reģionālā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības konkursa nolikums (http://www.ikspieriga.lv/down/363/zpd_pieriga_2012.pdf)