Teorija

Skolēna zinātniski pētnieciskā darba noformējums

• Raksta uz baltas A4 lapas vienas puses datorrakstā.

• Attālumi no lapas malām: no augšas un apakšas – 2 cm, no labās puses – 1-1,5 cm, no kreisās puses – 3 cm.

Svarīgi!
Virsrakstos vārdus neīsina, nedala pārnešanai jaunā rindā un nepasvītro.

• Darba nosaukuma un virsrakstu beigās neliek punktu.

• Lappuses numurē ar arābu cipariem. Titullapu nenumurē, bet ietver kopējā lappušu skaitā. Ciparu raksta lappuses augšā vai apakšā bez papildus zīmēm. Numurēt sāk ar ievadu.

• Jaunā lappusē sāk darba galvenās daļas. Nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt aizsāktajā lappusē. Lappusi nebeidz ar virsrakstu.

• Kārtas numurs (ja ir) un nosaukums daļām, nodaļām, apakšnodaļām tāds pats kā satura rādītājā.

• Intervāls starp rindkopas rindiņām – 1,5; fonts – Normal, Times New Roman; burtu lielums tekstā – 12, virsrakstā – 14 vai 16 (treknrakstā); burtu krāsa – melna. Rindkopu sāk ar atkāpi.

Svarīgi!
• Lapas neliek kabatiņās. Darbu ieliek vāciņos ar stiprinātāju.

• Darbā diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli ir attēli. Zem attēla raksta numuru un nosaukumu (slīprakstā), un tekstā uz to ir atsauce, piemēram, skat.1.attēlu.
 
 sam.PNG
  1.att. Samtene
 
• Tabulai numuru raksta augšējā labajā stūrī (slīprakstā), un tekstā uz to ir atsauce, piem., skat. 1.tabulu. Tabulas nosaukumu raksta ar lielo burtu treknrakstā un centrē virs tabulas.
 
1.tabula

Izglītības līmeņa salīdzinājums
 
    
    

   
• Fotogrāfija ir oriģinālattēls, tāpēc norāda tās nosaukumu, bet iekavās raksta autoru , piem., 2.att. Lubānas ezers. (Foto autore R.Hakele.)

• Saīsinājumu sarakstā saīsinājumus, simbolus, speciālos terminus raksta stabiņā, kura kreisajā pusē alfabēta secībā saīsinājums, labajā – skaidrojums.

• Nav pieļaujamas pareizrakstības kļūdas. Atsevišķos gadījumos pamanīto kļūdu drīkst labot ar korektoru un melnu pildspalvu.
 
Atsauce:
 Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9