Teorija

ZPD Struktūra
 
• Titullapa
• Anotācija.
• Satura rādītājs.
• Ievads.
• Satura izklāsts (darba pamatdaļas – teorētiskā un praktiskā;  pamatdaļu  nodaļas un apakšnodaļas).
• Secinājumi.
• Saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi (ja tādi ir).
• Izmantoto uzziņas avotu saraksts.
• Pielikums.

 
Uzziņas avotu saraksts
 
 Sarakstu veido atbilstoši valsts standarta prasībām. 
 Ja izmantoti dažādi avoti, tos var kārtot grupās:
• dokumenti  (valsts līmeņa likumi, noteikumi);
• izdevumi latīņu alfabētā, kārtojot pēc autora uzvārda (vai nosaukuma pirmā vārda 1.burta,ja nav autora) un neņemot vērā valodu;
• izdevumi slāvu alfabētā;
• tiešsaistes avoti ;
• citi IT resursi;
• nepublicētie materiāli
Katrā grupā – alfabēta secībā. Numerācija – visiem avotiem kopīga!
 Mazajos darbos grupās drīkst arī  nešķirot.
 
 
Bibliogrāfisko norāžu piemēri
 
Grāmatas apraksta shēma:
Svarīgi!
N.p.k. Uzvārds, vārds vai iniciālis. Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: izdevniecība, izdošanas gads. Kopējais lappušu skaits. ISBN numurs.
 
3. Baltakmens, R. Latvietis un viņa zirgi. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 282 lpp. ISBN 9984-59-540-4
 
Ja atsaucēs izmantoti viena autora divi darbi, kuri izdoti vienā gadā, tad tos izmantoto avotu sarakstā apzīmē ar mazajiem burtiem (a, b):
 
1. Repše, G. (2000a) Īkstīte. Rīga: Pētergailis, 2000. 182 lpp.
2. Repše, G. (2000b) Tuvplāni. Rīga: Jumava, 2000. 130 lpp.
 
Ja izdevumā netiek norādīts autors, tad bibliogrāfisko norādi veido pēc izdevuma nosaukuma:
 
Lielā ilustrētā enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 660 lpp. ISBN 9984-04-190-5
 
Ja par izdevumu atbildīgs sastādītājs vai redaktors, šos apzīmējumus īsina (red. vai sast.):
 
Grants, G. (sast.) Latvijas selekcionāru ziedi. Rīga: Jumava, 1999. 159 lpp. ISBN 9984-05-201-X
Strazds, M. (red.) Latvijas ūdeņu putni. Rīga: Jāņa sēta, 1999. 208 lpp. ISBN 9984-9180-4-1
 

Ja grāmatai ir divi vai trīs autori, tad raksta tādā secībā, kādā tie minēti izdevuma titullapā, starp autoriem liekot komatu:
 
Nagle, E., Gribuste, R. Bioloģija 9.klasei. Rīga: Lielvārds, 2003. 192 lpp. ISBN 9984-11-072-9
 
Ja grāmatai ir vairāk nekā trīs autori, norādi veido pēc nosaukuma (norāda visus vai pirmos trīs autorus, pārējos aizstājot ar „u.c.”:
 
Siguldas novadmācība. Berga, I,. Ceske, E., Čekstere, I. u.c. Rīga: Preses nams, 2002. 186 lpp. ISBN 9984-19-250-4
 
Rakstu krājuma apraksta shēma:
Svarīgi!
N.p.k. Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Raksta nosaukums. No: Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: izdevniecība, izdošanas gads. Raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs.
 
Martinsone, K. Adekvāts pašvērtējums – optimālais pašizjūtas un savas identitātes apzināšanās garants. No: Personības pašizjūta un identitāte. Rīga: Mācību apgāds NT, 1998, 27.-39. lpp. ISBN 9984-671-47-5

Žurnāla raksta apraksta shēma:
Svarīgi!
Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums, Sējums (numurs), gads, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs.
 
Kuzmanis, J. Dzīvās dabas monstri. Terra, septembris/oktobris, 2005, 14.-17. lpp. ISSN 1407-7191
 

Laikraksta raksta apraksta shēma:
Svarīgi!
Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Raksta nosaukums. Laikraksta nosaukums, Numurs, gads, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs.
 
Zālīte, Z. Eitanāzija. Palīdzība vai slepkavība? Diena, Nr.250, 2005, 1.oktobris, 3 lpp. ISSN 1407-1290
 
Materiāli no interneta:
Svarīgi!
Autora uzvārds, vārds vai iniciālis, Publikācijas nosaukums. Kvadrātiekavās norāde par elektroniskā resursa veidu. Kvadrātiekavās datums, kad interneta resurss skatīts. Piezīme par publikācijas pieeju internetā.
 
Suler, J. The psychology of cyberspace [online]. [Cited 06.10.2002]. Available: http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html
 
Latvijas augi un sēnes [tiešsaiste]. [Skatīts 01.10.2005]. Pieejams: http://www.latvijas.daba.lv/augi_senes/
 
Nepublicētie materiāli – maģistru, bakalauru darbi:
 
Hahele, R. Lubāna ūdensputnu ornitofauna : maģistra darbs. Daugavpils Universitāte. Daugavpils, 1994. 144 lpp.
 
Vairāksējumu izdevumi:
 
Ziedonis,I.Raksti.Rīga:Nordik,1998,9.sēj.,397lpp.ISBN 9984-510-263
 
 
Atsauce:
 Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9