Teorija

ZPD Struktūra
• Titullapa  
• Anotācija.
• Satura rādītājs.
• Ievads.
• Satura izklāsts (darba pamatdaļas – teorētiskā un praktiskā;  pamatdaļu  nodaļas un apakšnodaļas).
• Secinājumi.
• Saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi (ja tādi ir).
• Izmantoto uzziņas avotu saraksts.
• Pielikums.
 

Tēma un nosaukums
 
Nosaukumā – problēma, aktualitāte, mērķis. Apzināties pētījuma robežas. Kurā sekcijā / mācību priekšmetā darbs tiks pieteikts.
 
Titullapa
Darbam jāsākas ar titullapu, kurā jānorāda:
1) skola, kurā mācās pētnieciskā darba autors;
2) pētnieciskā darba nosaukums;
3) autora vārds, uzvārds;
4) klase, kurā autors mācās;
5) pētnieciskā darba vadītāja vārds un uzvārds, akadēmiskais vai zinātniskais grāds (ar jaunāko);
6) pētnieciskā darba zinātniskā konsultanta (ja tāds ir) vārds un uzvārds, akadēmiskais vai zinātniskais grāds (saīsinājums latīņu valodā) un amats;
7) pētnieciskā darba tapšanas vieta (pilsēta, pagasts) un laiks (gads).
 
Titullapas paraugs
 
 
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASISMA NOVĒRŠANAS LATVIJĀ
TIESISKIE ASPEKTI
 
Zinātniski pētnieciskais darbs tieslietās
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darba autores
Karlīne Cercina, Laura Lizuma, 12.e klase
 
Darba vadītājs
mag. philol., dipl. iur. Māris Bušmanis,
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotājs
 
 
 
Valmiera, 2007
 
Anotācija
 
Svarīgi!
Īsi formulē mērķi, darba būtību, sasniegtos rezultātus secinājumus.

Anotācija dod vispārīgu priekšstatu par darba saturu. Beigās dod 3-5 atslēgas vārdus: pamatjēdzienus, kas raksturo tematiku un būtību.
Uzskaitīti darba parametri: lappušu skaits, attēlu, tabulu, pielikumu skaits, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums.
Raksta latviešu un vienā svešvalodā.
 
Piemērs:
Anotācijas paraugs

Latvāņi, to izplatības ierobežošana. Linda Smeltere, Monta Smone, darba vadītāja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotāja mag. biol. Rudīte Hahele.
Darbā analizēts - Latvāņu vispārīgais raksturojums. Latvāņu bīstamība. Darba drošība, apkarojot latvāņu audzes. Latvāņu izmantošanas iespējas. Latvāņu ierobežošanas iespējas.
Darba mērķis:
Noskaidrojot latvāņu izplatību Latvijā, izzināt, cik efektīvi ir pašreizējie zinātnieku izstrādātie ieteikumi latvāņu apkarošanā.
Darba uzdevumi:
1. Iepazīties ar augu botānisko raksturojumu.
2. Apkopot informāciju par latvāņu izmantošanu floristikā, medicīnā.
3. Analizēt latvāņu apkarošanas metožu priekšrocības un trūkumus.
4. Iepazīstināt skolēnus ar izstrādātajiem informatīvajiem ieteikumiem.
 
Pētījumā secināts, ka pēc vairāku gadu zinātniskajiem pētījumiem nav atrasti efektīvi latvāņu iznīcināšanas paņēmieni Latvijā. Latvāņu pārsteidzoši ātrā izplatība dažos rajonos jau nopietni apdraud lauksaimniecībā izmantojamās platības. Latvāņu audzes sastopamas pat pilsētās, nopietni apdraudot gan pieaugušo, gan īpaši bērnu veselību, jo saskarsme ar latvāņiem rada ilglaicīgas brūces un paliekošas rētas. Tā ir kļuvusi par grūti apkarojamu un bīstamu nezāli, jo pašlaik ir izgājusi ārpus cilvēku kontroles.
Atslēgas vārdi : latvāņi, bīstamība, ierobežošana.
Darbs satur 29 lapas, 12 attēlus, 4 tabulas, 9 bibliogrāfiskos nosaukumus, 3 pielikumus. Darba praktiskajā daļā veikta aptauja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 7.klasē, Valmieras pamatskolas 6.klasē un 5. klašu grupā, kā arī pieaugušajiem. Respondentu skaits ir 148. Darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, salīdzināti un attēloti 4 tabulās un 9 attēlos.
 
Atsauce:
Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
http://www.adc.lv/a1v/images/raksti/zpd_metod.pdf