Teorija

ZPD Struktūra
 
• Titullapa
• Anotācija.
• Satura rādītājs.
 Ievads.
• Satura izklāsts (darba pamatdaļas – teorētiskā un praktiskā;  pamatdaļu  nodaļas un apakšnodaļas).
• Secinājumi.
• Saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi (ja tādi ir).
• Izmantoto uzziņas avotu saraksts.
• Pielikums.

 
Satura rādītājs
 
Nosaukums  – „Saturs”. Seko tūlīt pēc titullapas un anotācijas.
Visi virsraksti tādi kā tekstā.
Numurē tikai satura izklāsta nodaļas, apakšnodaļas.
 
Tā kā darbam var būt ļoti daudzi pielikumi, tad pielikuma daļas atsevišķi neizdala. ja ir viens pielikums, tad raksta "pielikums", ja ir vairāki raksta "pielikumi".
 
Nodaļu un apakšnodaļu skaits ir individuāls katram pētījumam.

 
Satura rādītāja noformēšanas paraugs
 
 
saturs.bmp

 
 
Atsauce:
 Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
http://www.adc.lv/a1v/images/raksti/zpd_metod.pdf