Teorija

ZPD Struktūra
• Titullapa  
• Anotācija.
• Satura rādītājs.
• Ievads.
• Satura izklāsts
(darba pamatdaļas – teorētiskā un praktiskā;  pamatdaļu  nodaļas un apakšnodaļas).
• Secinājumi.
• Saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi
(ja tādi ir).
• Izmantoto uzziņas avotu saraksts.
• Pielikums.
 
Pētnieciskā darba apjoms.

Skolēnu pētnieciskā darba optimālais apjoms ir 25 - 30 lpp. datorsalikumā (neieskaitot pielikumus), bet katrā skolā prasības var atšķirties.
Ieteicamais katras daļas apjoms ir šāds:
ievads ~ 5 – 10 % no darba apjoma,
galvenā daļa ~ 80 – 90 % darba apjoma, kurā
teorētiskā daļa ~ 25 – 30 %
praktiskā daļa ~ 50 – 60 %
nobeigums un secinājumi vai tēzes ~ 5 – 10 % no darba apjoma.
 
Atsauce:
Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
http://www.adc.lv/a1v/images/raksti/zpd_metod.pdf