Teorija

ZPD Struktūra
• Titullapa
• Anotācija.
• Satura rādītājs.
• Ievads.
• Satura izklāsts (darba pamatdaļas – teorētiskā un praktiskā;  pamatdaļu  nodaļas un apakšnodaļas).
• Secinājumi.
• Saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi (ja tādi ir).
• Izmantoto uzziņas avotu saraksts.
• Pielikums.
 
Literatūras apskats un analīze (teorija)
 
Tas ir iepriekš zināmā apraksts vai teorija – tiek dots problēmas stāvokļa novērtējums publicētajos materiālos, koncepciju salīdzinājums, kas jau veikts šīs problēmas risinājumā:
• ko pēta izvēlētās parādības, procesa saturā;
• kādas ir dažādu autoru pieejas problēmas risināšanā;
• kas šajos jautājumos palicis neizpētīts.

Te kritiski jāvērtē, jāizsaka savas domas, jāpamato arī sava nostāja. Izmanto 3.personas formu: autors konstatē..... tiek analizēts.........   veiktie pētījumi pierāda........ ).
Svarīgi!
Svarīgi iegaumēt, ka pētnieciskajā darbā, tāpat kā citos zinātniskajos darbos, jāizvairās
no darbības vārda vienskaitļa un daudzskaitļa 1. personas formu („es" un „mēs") lietojuma!

Ieteicams lietot darbības vārdus darāmās un ciešamās kārtas 3. personas formā.
 
Nepareizi:
Pareizi
es piekrītu
mēs izpētījām
veicot eksperimentu, konstatēju
ir jāpiekrīt, var piekrist
tika izpētīts
veicot eksperimentu, tika konstatēts
 
Ieteicamais apjoms – 1/3 daļa no kopapjoma (bez pielikuma).
Dažreiz skolēni kļūdās, uzskatot, ka literatūras un citu avotu apskats ir viss ZPD. Jāatceras, ka ZPD skolēns dod savu personīgo ieguldījumu problēmas izpētē.
Praktiski eksperimentālā daļa
Svarīgi!
Praktiski eksperimentālā daļa ir ZPD centrālā daļa.
Veic pētījumu (soc.zin. – aptauja, intervija). Apraksta pētījuma metodiku un pētnieciskās metodes. Ievāc datus, apstrādā – ar matemātiskām un datu apstrādes statistiskām  metodēm. Analizē iegūtos rezultātus, interpretē rezultātus, izmantojot teorētiskās pieejas. Apkopo tabulās, diagrammās, attēlos. Dod priekšlikumus.
 
 
 
Atsauce:
 Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9