Teorija

Par informātikas eksāmenu
Eksāmena programma
 

Eksāmena mērķis: Novērtēt izglītojamo sasniegumus informātikā atbilstoši
2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.715 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām mācību priekšmetā Informātika (5. pielikums).
 
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic visi izglītojamie, kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu informātikā.
Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir 4 daļas.
Pirmā daļa ir tests.
Pirmās daļas uzdevumu saturs pārbauda izglītojamo teorētiskās zināšanas.
Pirmajai daļai ir viens variants.
Otrā, trešā un ceturtā daļa -praktiskais darbs.
Otrās, trešās un ceturtās daļas uzdevumi pārbauda izglītojamo praktiskās darbības prasmes.
Otrajai, trešajai un ceturtajai daļai ir divi varianti.
 
Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks 
DaļaUzdevumu skaitsMaksimālais punktu skaitsDaļas īpatsvarsIzpildes laiks, min
1.daļa36362845
2.daļa32322445
3.daļa32322445
4.daļa28322445
Kopā128132100180
 
Eksāmena darbā ietverti informātikas standarta obligātā satura komponenti:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni, praktiskā un pētnieciskā darbība un datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 
Informātikas mācību satura īpatsvars eksāmena darbā
 
Mācību priekšmeta saturs
Īpatsvars darbā, %
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni
6-8
Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm
2-4
Attēlu apstrāde
2-4
Teksta apstrāde
7-9
Izklājlapu lietošana
23-25
Datu bāzes
23-25
Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
15-17
Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana
4-6
Tīmekļa lappušu veidošana
2-4
Datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai
6-8
Kopā
100
 
Uzdevumu veidi

Pirmajā daļā ir atbilžu izvēles uzdevumi. Otrajā, trešajā un ceturtajā daļā ir praktiski uzdevumi, kurus izglītojamais veic, izmantojot datoru.
 
Vērtēšanas kārtība
 
Katrs uzdevums vai uzdevuma apakšpunkts saskaņā ar izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem tiek vērtēts ar vienu punktu. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkumu tabulās.
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
 
Veicot darba 1.daļu rakstveidā - pildspalva.

 
Atsauce:
Valsts pārbaudes darba programma 2012./2013. m.g. informātikā. http://www.isec.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/12/informatika12.pdf