Teorija

Informātikas eksāmens 2014.g.
Eksāmena programma
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus informātikā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu,mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”prasībām mācību priekšmetā Informātika.
 
Eksāmena darba uzbūve
  
Eksāmenam ir 4 daļas.Pirmā daļa ir tests.Pirmās daļas uzdevumu saturs pārbauda izglītojamo teorētiskās zināšanas.
Pirmajai daļai ir viens variants. Otrā, trešā un ceturtā daļa - praktiskais darbs.Otrās, trešās un ceturtās daļas uzdevumi pārbauda izglītojamo praktiskās darbības prasmes.Otrajai, trešajai un ceturtajai daļai ir divi varianti.
 
Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
  
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars %
Izpildes laiks, min
1.daļa36362845
2.daļa32322445
3.daļa32322445
4.daļa28322445
Kopā128132100180
 
 
Eksāmena darbā ietverti informātikas standarta obligātā satura komponenti: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni, praktiskā un
pētnieciskā darbība un datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 
Informātikas mācību satura īpatsvars eksāmena darbā
 
Mācību priekšmeta saturs
īpatsvars darbā, %
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni4 -6
Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm4 - 6
Attēlu apstrāde2 - 4
Teksta apstrāde23 - 25
Izklājlapu lietošana23 - 25
Datu bāzes23 - 25
Prezentācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana2 - 4
Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana5 - 7
Tīmekļa lappušu veidošana2 - 4
Datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai2 - 4
Kopā100
  
 Uzdevumu veidi
Pirmajā daļā ir atbilžu izvēles uzdevumi. Otrajā, trešajā un ceturtajā daļā ir praktiski uzdevumi, kurus izglītojamais veic, izmantojot datoru.
 
Vērtēšanas kārtība
 
Katrs uzdevums vai uzdevuma apakšpunkts saskaņā ar izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem tiek vērtēts ar vienu punktu. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkumu tabulās.
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
 
Veicot darba 1.daļu rakstveidā - pildspalva.