Teorija

Informātikas eksāmens 2016.g. 25.- 26. maijs
Eksāmena programma
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus informātikā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” prasībām mācību  priekšmetā Informātika (5. pielikums).
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic visi izglītojamie, kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu informātikā.
 
Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir 4 daļas. Pirmā daļa ir  tests. Pirmās  daļas  uzdevumu saturs  pārbauda izglītojamo teorētiskās zināšanas. Pirmajai daļai ir viens variants. Otrā, trešā un ceturtā daļa - praktiskais darbs. Otrās, trešās un ceturtās daļas uzdevumi pārbauda izglītojamo praktiskās darbības prasmes. Otrajai, trešajai un ceturtajai daļai ir divi varianti.
Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
  
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars %
Izpildes laiks, min
1.daļa
36
36
28
45
2.daļa
32
32
24
45
3.daļa
32
32
24
45
4.daļa
28
32
24
45
Kopā
128
132
100
180
 
 
Eksāmena darbā ietverti informātikas standarta obligātā satura komponenti: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni, praktiskā un pētnieciskā darbība un datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai.
 
Informātikas mācību satura īpatsvars eksāmena darbā
  
26.01.png
 
  
Uzdevumu veidi
Pirmajā  daļā  ir  atbilžu  izvēles  uzdevumi.  Otrajā,  trešajā  un  ceturtajā  daļā  ir  vairāki savstarpēji nesaistīti uzdevumi, kurus izglītojamais veic, izmantojot datoru. 
 
Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā
 
26.01.png
 
Vērtēšanas kārtība

Katrs uzdevums vai tā daļa saskaņā ar izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem tiek vērtēts ar vienu punktu. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkumu tabulās 
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā 
Veicot darba 1.daļu rakstveidā - pildspalva.
 
 
Atsauce:
Valsts pārbaudes darbu programmas 2015./2016. m.g.
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/2015_2016/vpd_progr_visas_2016.pdf