Teorija

Centralizētā eksāmena angļu valodā struktūra 2010./2011. mācību gadā
2010./2011.mācību gadā centralizētajā eksāmenā svešvalodā (ieskaitot angļu valodu) tiek mainīts paredzēto uzdevumu skaits un izpildes laiks.

PRASME
UZDEVUMU SKAITS
JAUTĀJUMU SKAITS
IZPILDES LAIKS
Lasīšana
3
30
50 min
Klausīšanās
3
30
30 min
Valodas lietojums
4
40
30 min
PRASME
UZDEVUMS
VĀRDU SKAITS
IZPILDES LAIKS
Rakstīšana1. uzdevums
100-120
25 min
Rakstīšana2. uzdevums
200-250
45 min
PRASME
UZDEVUMS
UZDEVUMA FUNKCIJA
IZPILDES LAIKS
Runāšana1. uzdevums Intervija 3-5 min
Runāšana2. uzdevums Lomu spēle 3-5 min
Runāšana3. uzdevums Monologs 5 min

Lasīšanas un klausīšanās daļā nav paredzētas strukturālas izmaiņas, un uzdevumi tiek veidoti, saglabājot pieaugošu grūtības pakāpi B1-C1 līmeņu diapazonā.

Valodas lietojuma daļā tiek pārdalīts uzdevumu skaits - trīs uzdevumu vietā paredzēti četri uzdevumi, izpildes laiku saglabājot nemainīgu - 30 minūtes.

Rakstīšanas daļā šajā mācību gadā paredzēti divi uzdevumi.

1.uzdevumsLietišķo rakstu veidi (vēstule, rekomendācijas u.c.)100-120 vārdu (ieteicamais izpildes laiks - 25 min)
2.uzdevumsRadošais darbs (eseja, argumentēts pārspriedums u.c.)200-250 vārdu (ieteicamais izpildes laiks - 45 min)

Rakstīšanas uzdevumi tiks vērtēti atsevišķi, ņemot vērā šādus kritērijus:

- saturu;
- teksta uzbūvi/organizāciju;
- gramatisko formu lietojumu;
- vārdu krājumu;
- ortogrāfiju.

Mutvārdu daļā uzdevumu skaits nav mainīts. Eksāmenā paredzēts iekļaut trīs uzdevumus ar dažādām komunikatīvajām funkcijām: interviju, dialogu un monologu.

1.uzdevumsIntervija (jautājumi)3-5 min
2.uzdevumsDialogs (lomu spēle)3-5 min
3.uzdevumsMonologs (kopsavilkums un viedokļa izklāsts par 60-80 vārdus garu tekstu)5 min

Katra uzdevuma komunikatīvās funkcijas izpildi vērtē atsevišķi. Kopvērtējums par visiem trīs uzdevumiem tiek izteikts šādos kritērijos: vārdu krājums, gramatiskā kontrole, valodas plūdums, izruna un intonācija. Mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji ir pieejami šeit: http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/paraugi.shtml