Teorija

Valsts ieskaite latviešu valodā 6. klasei
 
Latviešu valodas ieskaites rakstu daļa 6. klasei 2011./2012. mācību gadā notiek 2012. gada 10. maijā.
Mutvārdu daļa notiek katrā skolā savā laikā līdz ieskaites rakstu daļai. Abu daļu punktus skaita kopā.
Rakstu daļai ir divi varianti.

Ieskaites dienā skolā jābūt laicīgi, jo skolotāja aicinās klasē, kurā notiks ieskaite 10 minūtes pirms paša darba sākuma.
Vispirms skolotāja izstāstīs, kā ieskaite noritēs un kā ieskaites lapās ierakstāmas ziņas par sevi.
 
sakums.png

Noteikti jāievēro, kurš variants tiek iedots. Ja, saņemot otrās daļas lapas, tiek iedots cits variants, par to jāinformē ieskaites vadītājs.
Darbs veicams tikai ar pildspalvu.
 
Ieskaitē pavisam ir piecas daļas, kurās nopelnītie punkti tiek skaitīti kopā.
1_tabula.png
 
Ieskaitē jāveic dažāda veida uzdevumi, tāpēc ļoti uzmanīgi jāizlasa katra uzdevuma nosacījumi, pirms to sākt pildīt.
2_tabula.png

Ja vēlies pārbaudīt savus spēkus, izpildi iepriekšējo gadu valsts ieskaites darbus.
 
Katram mācību priekšmetam ir īpaši noteikumi, kuri nosaka, kas jāzina, beidzot 3., 6., 9. un 12. klasi.
IV. Pamatprasības mācību priekšmeta apguvei, beidzot 6.klasi
10. Komunikatīvā kompetence:
10.1. zina, ka ir verbāli un neverbāli saziņas līdzekļi (mīmika, žesti), un izprot to nozīmi saziņā;
  
10.2. nosaka saziņas adresātu un adresantu, tematu, mērķi, vietu un laiku;
  
10.3. plāno un veido adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam atbilstošus izteikumus, izsaka savu viedokli un pamato to;
  
10.4. izprot runas kultūras nozīmi saziņā un ievēro apgūtās runas etiķetes normas;
  
10.5. vērtē savu izteikumu atbilstību adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam;
  
10.6. dzirdēto tekstu uztver kā veselumu un detalizēti;
  
10.7. nosaka dzirdētā teksta tematu un galveno domu, kā arī prot izskaidrot to saistību;
  
10.8. apzinās klausīšanās nozīmi;
  
10.9. veido izteikumus un tekstu atbilstoši saziņas tematam, mērķim un adresātam;
  
10.10. stāsta un/vai atstāsta tekstu īsi vai detalizēti;
  
10.11. uzstājas klasē ar paša sagatavotu tekstu;
  
10.12. mērķtiecīgi pilnveido runāšanas prasmi;
  
10.13. pareizi, apzināti, veikli un izteiksmīgi lasa;
  
10.14. nosaka lasītā teksta tematu un galveno domu;
  
10.15. izprot lasītā teksta plānveidību un rindkopas jēgu teksta veidošanā;
  
10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju (jauna/zināma, svarīga/mazsvarīga) un izmanto to savā darbībā;
  
10.17. mērķtiecīgi attīsta lasīšanas prasmi;
  
10.18. raksta tekstu atbilstoši adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam;
  
10.19. rakstiski atstāsta (īsi, konspektīvi) lasītu/dzirdētu tekstu;
  
10.20. pieraksta un sistematizē informāciju, izmantojot dažādus paņēmienus;
  
10.21. mērķtiecīgi pilnveido savu rakstītprasmi.
  
11. Valodas kompetence:
11.1. zina valodas pamatfunkcijas;
  
11.2. zina, ka valoda ir zīmju sistēma, un atšķir valodas zīmes no citām zīmju sistēmām;
  
11.3. veido mērķtiecīgu, sakarīgu un pabeigtu tekstu;
  
11.4. nosaka teksta galveno domu un teksta daļas (ievads, iztirzājums, nobeigums) un izprot to nozīmi teksta izveidē;
  
11.5. veido tekstus apraksta un vēstījuma veidā;
  
11.6. zina valodas funkcionālo stilu pazīmes;
  
11.7. saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē;
  
11.8. izmanto uzmetumu un/vai melnrakstu teksta izveidē;
  
11.9. atšķir teikumu no citām valodas vienībām, pamatojoties uz tā pazīmēm;
  
11.10. izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā;
  
11.11. veido pēc izteikuma mērķa un emocionālās nokrāsas dažādus teikumus;
  
11.12. veido vienkāršus, saliktus sakārtotus un saliktus pakārtotus teikumus, ievērojot interpunkcijas normas (teikuma daļas, vienlīdzīgi teikuma locekļi, uzruna, izsauksmes vārds, tiešā runa);
  
11.13. izrunā un raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām;
  
11.14. nosaka vārda sastāvdaļas un izprot to nozīmi vārdu darināšanā;
  
11.15. nošķir viennozīmīgus un daudznozīmīgus vārdus, šķir vārdu tiešās un pārnestās nozīmes;
  
11.16. izmanto savas runas bagātināšanai dažādu slāņu leksiku;
  
11.17. nosaka vārdu piederību vārdšķirai pēc to gramatiskajām pazīmēm.
  
12. Sociokultūras kompetence:
12.1. saprot valodas nozīmi kultūrā un savas personības pilnveidē;
  
12.2. saprot, kas ir dzimtā valoda, valsts valoda un minoritātes valoda;
  
12.3. saskata tekstā kulturoloģisku informāciju;
  
12.4. saskata atšķirības starp savā un citu etnosu kultūrā pieņemto runas etiķeti/runas uzvedības tradīcijām;
  
12.5. ar cieņu izturas pret dzimto valodu.
  
13. Izglītojamā attieksmes raksturo šī pielikuma 10.5., 10.8., 10.10., 10.17., 10.21. un 12.5.apakšpunktā minētās prasības.
 
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/programmas.shtml
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off