Teorija

Valsts ieskaite latviešu valodā 3. klasei
2011./2012. m.g.
 
Lai pārliecinātos par skolēnu prasmēm un zināšanām, dažādos uzdevumos tiek pārbaudīts skolā apgūtais.
Ir īpaši noteikumi, kas nosaka, kas skolēnam būtu jāzina, beidzot 3. klasi.
  
Noteikumos rakstītais
Ko tas nozīmē
6.1. nosaka saziņas tematu un adresātu;
 
6.2. veido adresātam un saziņas tematam atbilstošus izteikumus un izsaka savu viedokli;
 
6.3. ievēro apgūtās runas etiķetes normas;
 
6.4. uztver izteikumā un/vai tekstā ietvertu konkrētu informāciju;
 
6.5. nosaka dzirdētā teksta tematu;
 
6.6. atbild uz jautājumiem par mācību saturu un interesējošām tēmām, kā arī uzdod jautājumus;
 
6.7. atstāsta lasītu un dzirdētu tekstu;
 
6.8. stāsta par sevi, piedzīvoto un pārdzīvoto, par redzēto, dzirdēto un lasīto;
 
6.9. pareizi un apzināti lasa mācībām un/vai savām interesēm atbilstošu tekstu;
 
6.10. uztver lasāmajā tekstā izteikto domu un nosaka teksta tematu, virsraksta un temata saistību;
 
6.11. saskata lasāmajā tekstā rindas un rindkopas;
 
6.12. atrod tekstā konkrētu informāciju un izmanto to savā darbībā;
 
6.13. raksta tekstu par sevi, par redzēto, dzirdēto, lasīto, piedzīvoto vai pārdzīvoto;
 
6.14. rakstiski atstāsta (tuvu tekstam) lasītu/dzirdētu mācībām un/vai savām interesēm atbilstošu tekstu;
 
6.15. pieraksta ikdienā vai mācībām nepieciešamo informāciju;
 
6.16. glīti un pareizi raksta vārdus (burtu forma, burtu savienojumi) un teikumus.
6. 1. izlasot kādu tekstu, jāprot noteikt, kam (bērniem, kādam konkrētam varonim utt.) tas ir domāts un par ko stāsta;
 
6. 2. pēc kāda teksta izlasīšanas jāprot uzdot jautājumi par tajā stāstīto un jāpastāsta savas domas par pašu notikumu vai kāda varoņa rīcību, pamatojot, kāpēc tu tā domā;
 
6. 3. jāprot lietot vietniekvārdi Tu un Jūs, jāzina, ka vēstulēs tie rakstāmi ar lielo burtu un ka, vēršoties pie nepazīstama pieaugušā, lietojams Jūs;
 
6. 4. jāsaprot teikuma un teksta galvenā doma, jāprot atbildēt uz jautājumiem par teksta saturu;
 
6. 5. jāprot pateikt, par ko ir dzirdētais teksts;
 
6. 6. jāprot atbildēt uz jautājumiem par kādu noteiktu tēmu vai lasītu vai dzirdētu tekstu;
 
6. 7. jāprot atstāstīt izlasītu vai dzirdētu tekstu;
 
6. 8. jāprot pastāstīt par sevi vai par kādu dotu tēmu, vai lasītu vai dzirdētu tekstu;
 
6. 9. jāprot labi un ar izpratni lasīt;
 
6. 10. jāprot paskaidrot, par ko ir lasītais teksts, un pamatot, kāpēc tekstam dots tāds virsraksts;
 
6. 11. jāzina, kas ir rinda un rindkopa, jāprot noteikt rindkopas;
 
6. 12. jāsameklē tekstā kaut kas prasīts;
 
6. 13. jāprot uzrakstīt stāstījums par doto tematu;
 
6. 14. jāprot uzrakstīt atstāstījumu izlasītam vai dzirdētam tekstu;
 
6. 15. jāprot veidot savi pieraksti;
 
6. 16. jāprot glīti un kārtīgi rakstīt.
7.1. izprot valodas nozīmi cilvēku dzīvē;
 
7.2. zina un izmanto alfabētu;
 
7.3. veido mērķtiecīgu un pabeigtu tekstu;
 
7.4. nosaka teksta tematu un virsraksta atbilstību teksta tematam;
 
7.5. veido tekstus ar apraksta vai vēstījuma elementiem;
 
7.6. saskata vārdu izvēles un teikumu veidu, kā arī teikuma beigu pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē;
 
7.7. zina un veido teikumus atbilstoši teikuma pazīmēm;
 
7.8. saskata vienkāršā teikumā virslocekļus;
 
7.9. veido, intonatīvi pareizi izrunā un raksta stāstījuma, jautājuma un izsaukuma teikumus;
 
7.10. veido vienkāršus paplašinātus teikumus;
 
7.11. nosaka vārda skanisko sastāvu (skaņa, zilbe) un grafēmiski pareizi pieraksta vārdu;
 
7.12. saskata vārda sakni un galotni;
 
7.13. zina, ka ir viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi;
 
7.14. izmanto savas runas bagātināšanai sinonīmus un antonīmus;
 
7.15. zina vārdšķiras (lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds).
7. 1. jāzina, kā cilvēki izmanto valodu;
 
7. 2. jāzina alfabēts, jāprot veidot dažādi saraksti, ievērojot alfabēta secību;
 
7. 3. jāprot rakstīt apraksts vai vēstījums, ievērojot rindkopas un galveno domu;
 
7. 4. jāprot noteikt teksta temats, jāprot pamatot, kāpēc tekstam dots tāds virsraksts;
 
7. 5. jāprot rakstīt apraksts (kāda priekšmeta, dzīvas būtnes apraksts)un vēstījums (stāstījums par notikumiem);
 
7. 6. jāprot ielikt pareizu beigu pieturzīmi, jāsaprot, kad nepieciešami jautājuma vai izsaukuma teikumi;
 
7. 7. jāprot uzrakstīt teikumus atbilstoši nosacījumiem, piemēram, prasīts uzrakstīt teikumu, kur pirmais vārds atbild uz jautājumu kas?, bet otrais  - ko dara?;
  
7. 8. jānosaka vienkāršā teikumā teikuma priekšmets un izteicējs;
 
7. 9. jāprot pareizi nolasīt dažādus teikumus, jāzina, kāda pieturzīme liekama katra teikuma beigās;
 
7. 10. jāprot uzrakstīt vienkāršus paplašinātus teikumus;
 
7.11. jāprot sadalīt vārds zilbēs, pareizi jāpieraksta vārdi;
 
7. 12. jāprot noteikt vārda sakne un galotne;
 
7. 13. jāzina, ko nozīmē viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi;
 
7. 14. jāzina, kas ir sinonīmi un antonīmi, jāprot tie pareizi lietot;
 
7. 15. jāprot pazīt, noteikt un arī uzrakstīt, ja nepieciešams, dažādu vārdšķiru vārdus - lietvārdu; īpašības vārdu, darbības vārdu.
8.1. zina, ka ikvienam cilvēkam ir dzimtā valoda;
 
8.2. zina, kas ir valsts valoda Latvijā;
 
8.3. saskata tekstā informāciju par tautas vēsturi un kultūru.
8. 1. jāzina, ka dzimto valodu izvēlas katra cilvēka ģimenē, tā var arī nebūt tās valsts valoda, kurā ģimene dzīvo, piemēram, Latvijā ir daudz bērnu, kuru dzimtā valoda ir krievu, poļu vai ukraiņu u.c. valoda;
 
8.2. jāzina, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda;
 
8. 3. jāprot sameklēt tekstā atbildes uz jautājumiem par kādas tautas kultūru un vēsturi.
 
Ja vēlies pārbaudīt savus spēkus, izpildi iepriekšējo gadu valsts ieskaites darbus.
 
Atsauce:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi/2011/3klase/3kl_1_diena_lv.pdf
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi/2010/3klase/3kl_1_diena_lv.pdf
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi/2009/3klase/3kl_kompleksa_lv.pdf