23.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Leksikoloģija
Leksika ir vārdu krājums.
Leksikoloģija ir zinātne par leksiku.
Leksikoloģija pētī vārdu nozīmes un vārdu krājumu.
 
Vārda leksiskā nozīme
Vārda nozīme ir skaniski izteiktais vārda jēdzieniskais saturs.
Vārda nozīme visspilgtāk izpaužas  kontekstā.
Mazākā konteksta vienība ir divu vārdu savienojums, bet konteksts var būt arī teikums vai pat noteikta garuma teksts.
 
Pēc nozīmju daudzuma ir:
1)  viennozīmīgi vārdi – vārdi ar vienu nozīmi, kas viegli uztverama ārpus konteksta;
Piemērs:
knīpa, lapsa, mājoklis, piemirst, sakustēties, vajadzīgs, zīmīgs
2)  daudznozīmīgi vārdi – vārdi ar vairākām nozīmēm, no kurām daļa atklājas tikai kontekstā;
Piemērs:
domāt
1) veidot spriedumu, secināt;
2) būt kādos uzskatos (par ko), spriest (par ko);
3) virzīt domas (uz ko), spriest, prātot; raizēties (par ko);
4) nolemt, nodomāt; iecerēt; paredzēt.
 
Daudznozīmīgu vārdu nozīmes vārdnīcā tiek numurētas, sākot ar pamatnozīmi un turpinot ar atvasinātajām nozīmēm.
Pamatnozīme ir vārda vissvarīgākā nozīme.
Pamatnozīme tiek lietota visbiežāk, tā ir tā daudznozīmīgo vārdu nozīme, kura uztverama bez konteksta.
Atvasinātās nozīmes atklājas tikai kontekstā.
 
manipulacija_piem_teor.png
Pamatnozīme - roku darba paņēmiens.
Atvasinātā nozīme - mahinācija, triks.
 
Daļā vārdnīcu atvasinātās nozīmes tiek raksturotas arī no tēlainības viedokļa, proti, īpaši norādot  pārnestās nozīmes.
 
Tiešā nozīme  – nosauc priekšmetus, parādības, darbības, īpašības tieši, nesaistot ar citiem jēdzieniem.
manipulet_tiesa.png

Pārnestā nozīme  - nosauc priekšmetus, parādības, darbības, īpašības netieši, tēlaini, uz līdzības pamata; svarīgs ir vārda lietojuma konteksts.
manipulet_parnesta.png
 
Pārnestā nozīme parasti radusies no tēlainā salīdzinājuma, ko apslēptā veidā ietver vārda tiešā nozīme.

Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga: Lielvārds, 2004. –176 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 114.-136. lpp.
Latviešu valoda 10. – 12. klasei/Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle Dz., Rudzīte M. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 83. - 119.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 127.-148. lpp.