Teorija

Vārda emocionālā nokrāsa
Vairums vārdu nozīmi izsaka bez īpašas nozīmes nokrāsas. Tie ir  vispārlietojamie vārdi, kas ir  stilistiski neitrāli.

Daļai vārdu piemīt kāda nozīmes nokrāsa – emocionāla vai stilistiska (vai abas kopā).
Vārdi ar emocionālu nokrāsu līdz ar vārda nozīmi izsaka arī vērtējumu, piemēram, sakot bērniņš, tiek ne tikai izteikta vārda nozīme - mazs cilvēks -, bet arī sava attieksme pret minēto būtni – šajā gadījumā pozitīva.
Savukārt vārds zeņķis pauž negatīvu attieksmi pret kādu zēnu.

Nozīmes nokrāsu var precīzi redzēt, salīdzinot vārdu ar emocionālu nokrāsu un stilistiski neitrālu vārdu.
Šajā gadījumā bērns – bērniņš, zēns – zeņķis.
 
Vārda  pozitīvā emocionālā nokrāsa  izsaka patiku, mīļumu, sirsnīgumu, labvēlību, cildinājumu un cieņu. Šādu nokrāsu iespējams izteikt ar īpašiem atvasinājumiem – deminutīviem jeb mīļvārdiņiem.
Darinot deminutīvus, jāievēro sākotnējā lietvārda piederība deklinācijām.
No I, III deklinācijas lietvārdiem deminutīvus darina ar izskaņu
-iņš.
Piemērs:
dēls - dēliņš
tirgus - tirdziņš
No II deklinācijas lietvārdiem deminutīvus darina ar izskaņu -ītis.
Piemērs:
brālis - brālītis
No IV, VI deklinācijas lietvārdiem deminutīvus darina ar izskaņu
-iņa.
Piemērs:
meita - meitiņa
pirts - pirtiņa
No V deklinācijas lietvārdiem deminutīvus darina ar izskaņu -īte.
Piemērs:
saule - saulīte

Vārda  negatīvā emocionālā nokrāsa  izsaka nepatiku, nelabvēlību, nievājumu, nicinājumu, nosodījumu, ironiju, necieņu.
Šādu nokrāsu var izteikt, atvasinot vārdus ar piedēkļiem -el-, -elē-.
Piemērs:
spriest – spriedelēt, draugs – drauģelis
  
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga: Lielvārds, 2004. –176 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 114.-136. lpp.
Latviešu valoda 10. – 12. klasei/Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle Dz., Rudzīte M. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 83. - 119.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 127.-148. lpp.