Teorija

Leksikoloģija. Vārdu grupas.

Sinonīmi – vārdi ar tuvu vai pilnīgi vienādu nozīmi.
Piemērs:
snaudulīgs - miegains
skumjš - bēdīgs, skumīgs

Sinonīmu vārdnīcā vārdi tiek kārtoti sinonīmu rindās, rindas sākumā par pamatvārdu izvēloties sinonīmu ar vispārīgāko nozīmi. Sinonīmu rindas pamatvārdam jābūt vispārlietojamam vārdam, tas ir, bez emocionālas vai stilistiskas nokrāsas.
Piemērs:
skarbs – ass, nelaipns, dzedrs
Sinonīmus, kuru nozīmes pilnīgi sakrīt, sauc par  absolūtiem sinonīmiem.
Piemērs:
starptautisks – internacionāls
tālrunis – telefons
mest – sviest

Absolūto sinonīmu nav daudz. Daļa no tiem veido vārdu pāri, kurā viens vārds ir latviskas cilmes un otrs – aizgūts vārds.
Sinonīmi izceļ vissmalkākās nozīmes nianses, bagātina izteiksmi.
 
Antonīmi – vārdi ar pretēju nozīmi.
Piemērs:
miegs – nomods
mīlēt - nīst

Antonīmi mēdz būt arī vienas saknes vārdi – pretējā nozīme tiek veidota ar priedēkli  ne-:
Piemērs:
laime – nelaime,
būt - nebūt
Antonīmi izceļ pretstatus.
 
Homonīmi – vārdi ar vienādu skanējumu un rakstību, bet dažādām nozīmēm.
Piemērs:
Ķeģis – koka spieķis.
Piemērs:
Ķeģis – neliels tumši sarkanbrūns žubīšu dzimtas dziedātājputns.
Piemērs:
Laiks – matērija.
Piemērs:
Laiks – atmosfēras stāvoklis.

Vārdnīcās homonīmi tiek īpaši norādīti, marķējot tos ar cipariem vai burtiem augšā aiz vārda.
 
hom_diegt_1.png
hom_diegt_2.png

Homonīmus no daudznozīmīgiem vārdiem var atšķirt pēc to nozīmju niansēm: daudznozīmīgiem vārdiem nozīmes, lai cik atšķirīgas būtu, tomēr ir savstarpēji saistītas, radušās cita no citas, bet homonīmu nozīmes savā starpā nav saistītas ne ar ko. Vienādais vārdu skanējums radies nejauši, homonīmi radušies:
1)  nejauši sakrītot latviskas cilmes un aizguvuma skanējumam;
2)  nejauši sakrītot divu dažādu aizguvumu skanējumam .
 
Homoformas – dažādu vārdu atsevišķu formu sakritība.
Piemērs:
Vilku – lietvārda vilks vienskaitļa akuzatīva forma.
Piemērs:
Vilku – darbības vārda vilkt vienkāršās pagātnes 1. personas forma.
 
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. -Rīga: Lielvārds, 2004. –176 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 114.-136. lpp.
Latviešu valoda 10. – 12. klasei/Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle Dz., Rudzīte M. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 83. - 119.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 127.-148. lpp
.