Teorija

Skaitļa vārdu raksturojums
Skaitļa vārdi nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu skaitu vai secību, kādā tie skaitīšanā seko cits citam.
Piemērs:
Viens cilvēks, pirmais cilvēks

Skaitļa vārda raksturošanai morfoloģijā izmanto šādus jēdzienus:
-patstāvīgs vārds,
Piemērs:
Aizvijas četri (cik?) ceļi.
-lokāms un nelokāms vārds,
Piemērs:
Četri – kas? četru – kā?
-skaitļa vārda nozīme: pamata skaitļa vārds un kārtas skaitļa vārds,
Piemērs:
 Pieci, piektais
-skaitļa vārda sastāvs:
   1) vienkāršs skaitļa vārds (ja vārdam ir viena sakne),
Piemērs:
Seši, deviņi, simts
   2) saliktenis (ja vārdam ir vismaz divas saknes),
Piemērs:
Vienpadsmit(viens pāri desmitam)
   3) vārdu savienojums,
Piemērs:
Pieci simti, četrdesmit divi

-vīriešu un sieviešu dzimte,
Piemērs:
Deviņi, deviņas
-vienskaitlis un daudzskaitlis,
Piemērs:
Viena tauta, trīs tautas
-locījums: nominatīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzatīvs, instrumentālis, lokatīvs.
Piemērs:
Pirmo reizi(akuz.) sacerēju dzejoli četru gadu(ģen.) vecumā.

Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs : RaKa, 2004. – 129 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 92..lpp.
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2006. - 224 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 92.lpp.
Latviešu valodas praktiskā gramatika/B.Ceplīte, L.Ceplītis. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. – 227 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 48., 49.lpp.