Teorija

Palīgvārdi

Palīgvārdi teikumā neatbild uz jautājumu. Palīgvārdi ir, piemēram, un, bet, vai, cik, no, uz, no, ar, par.
Tie parasti ir kopā tikai ar citiem vārdiem (patstāvīgiem vārdiem):
Piemērs:
zēns un meitene, braukt ar mašīnu, iet uz skolu.
Project1.png

Palīgvārdi ir prievārdi, saikļi un partikulas.
Tie norāda uz vispārinātām attieksmēm starp priekšmetiem, parādībām, darbībām, procesiem, pazīmēm.
Svarīgi!
Palīgvārdi teikumā parasti nevar būt par teikuma locekļiem.
Atsauce:
http://www.liis.lv/latval/surdo/paligv.htm