Teorija

Atgriezeniskie lietvārdi
Par atgriezeniskajiem lietvārdiem sauc lietvārdus ar izskaņām -tājies, -ējies, -umies un -šanās.
Lietvārdi ar izskaņām -tājies, -ējies un -umies tiek reti lietoti.
Piemērs:
klausīšanās
mazgāšanās
smiešanās
sveicināšanās
 
Darbības vārda celmam (sakne + piedēklis) pievieno izskaņu –šanās (piedēklis + galotne).
klaus-ī-ties – klausī-šan-āsklaus – sakne
ī – piedēklis
ties – galotne
šan – piedēklis
ās – galotne

Piemērs:
mazg-ā-ties – mazgā-šan-ās
smie-ties – smie-šan-ās
sveic-inā-ties – sveicinā-šan-ās
 
Atgriezeniskos lietvārdus iespējams darināt tikai no atgriezeniskajiem darbības vārdiem – tiem darbības vārdiem, kam ir galotne –ties.
 
Atgriezeniskie lietvārdi ar izskaņu –šanās ir sieviešu dzimtes lietvārdi, parasti šie lietvārdi apzīmē procesu, tāpēc visbiežāk tos lieto vienskaitļa formās, tomēr daži tiek lietoti arī daudzskaitlī.
Piemērs:
viena vēlēšanās – daudzas vēlēšanās
pirmā satikšanās – daudzas satikšanās

Atgriezeniskos lietvārdus loka īpatnēji, tiem nav visu locījumu.
Locījums
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
Nominatīvs
klausīšanās
klausīšanās
Ģenitīvs
klausīšanās
klausīšanos
Datīvs
-
-
Akuzatīvs
klausīšanos
klausīšanās
Instrumentālis
ar klausīšanos
-
Lokatīvs
-
-
Vokatīvs
-
-

Svarīgi!
Atgriezeniskie lietvārdi neietilpst nevienā deklinācijā.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 246.- 247. lpp.
Latviešu valodas rokasgrāmata. Valodas kultūra teorijā un praksē/Aina Rubīna: Zvaigzne ABC, [b.g]. -187 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 10.- 11. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 88. lpp.