Teorija

Īpašības vārdu pareizrakstība
1.
Ir virkne īpašības vārdu, kuru vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīva formas izruna neļauj precīzi noteikt, kāds burts vārdā rakstāms.
Lai vārdus pareizi uzrakstītu, tie jāpārveido tādā locījumā, kurā skaidri dzirdams līdzskanis pirms galotnes.
Svarīgi!
Latviešu valodā, lokot vārdu, mainās tikai vārda galotne.
Piemērs:
Piemērs:
maz-s
maz-a
maz-am
Īpašības vārdam vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīvā ir divas galotnes - -s un –š.
Ja galotnes līdzskanim blakus nostājas cits līdzskanis, dažādu skaņu pārmaiņu rezultātā (par to mācīsies vēlāk) var izveidoties izruna, kas atšķiras no rakstības.
Šādos gadījumos vārds jāpārveido kādā citā locījumā, kur šis saknes līdzskanis dzirdams skaidri un precīzi.
vienskaitļa nominatīvs
daudzskaitļa nominatīvs
Piemērs:
klus-s
lab-s
slapj-š
Piemērs:
klus-i
lab-i
slapj-i

Ir daudz īpašības vārdu, kas beidzas ar skaņu kopu –ts un –ds. Abas šīs skaņu kopas tiek izrunātas kā c skaņa, kas rakstos neatspoguļojas.
izrunā
vienskaitļa nominatīvs
daudzskaitļa nominatīvs
Piemērs:
salc
salc
Piemērs:
salt-s
sald-s
Piemērs:
Piemērs:
salt-i
sald-i
 
Ir virkne īpašības vārdu, kuriem pirms saknes līdzskaņa –s ir kāds šņācenis.
Piemērs:
spož-s
droš-s

Te jāatceras, ka latviešu valodā divi šņāceņi*blakus netiek rakstīti.
mozs.PNG
 
* šņāceņi ir – š, ž

2.

Īpašības vārdus var atvasināt, jau esošiem īpašības vārdiem pievienojot priedēkli. Bieži šādos gadījumos blakus nostājas divi līdzskaņi – priedēkļa beidzamā skaņa un atvasināmā vārda pirmā skaņa, kuri dažādu skaņu pārmaiņu rezultātā var tikt izrunāti no rakstības atšķirīgi.
 
Lai nekļūdītos šādu ar priedēkļiem atvasinātu īpašības vārdu rakstībā:
1) jāatceras latviešu valodā lietojamie priedēkļi (tie, kas beidzas ar līdzskani);

aiz-
ap-
at-
bez-
caur-
iz-
pār-
pēc-
pret-
uz-

runā
raksta
Piemērs:
istapīks
bescerīks
abdomīks
Piemērs:
iz-tapīgs
bez-cerīgs
ap-domīgs
 
2) šādas pārmaiņas notiek tad, ja priedēkļa un atvasināmā vārda līdzskaņi atšķiras balsīguma ziņā, proti, viens ir balsīgs, otrs – nebalsīgs (un otrādi), tāpēc labi jāpārzina līdzskaņu balsīgums;

balsīgie līdzskaņi
nebalsīgie līdzskaņi
b d dz dž g  ģ v  j z ž
c č f h k ķ p s š t

3.

Ir īpašības vārdi, kuros blakus rakstāmi divi vienādi līdzskaņa burti.
 
1) Veidojot īpašības vārda vispārāko pakāpi, jāatceras, ka tiem īpašības vārdiem, kas sākas ar līdzskani s, šajā formā blakus rakstāmi divi s burti.
Piemērs:
skaists – visskaistākais
skops – visskopākais
stiprs – visstiprākais
 
2) Veidojot salikteņus, blakus rakstāmi divi vienādi burti, ja salikteņa pirmā daļa beidzas ar to pašu līdzskani, ar kuru sākas otra salikteņa daļa.

Piemērs:
asins + sārts = asinssārts
brīnums + maigs = brīnummaigs
 
4.
Ir virkne vārdu, kuru rakstība vienkārši jāiegaumē, jo nedz pārveidošana citā locījuma formā, nedz vārda sastāva noteikšana nepalīdzēs noskaidrot, vai izruna atbilst rakstībai.
Latviskas cilmes vārdi
Citvalodu cilmes vārdi
Piemērs:
augsts (kalns)
auksts (laiks)
līksms
mīksts
rūgts
sīksts
spilgts
spirgts
žirgts
Piemērs:
abstrakts
interesants
internacionāls
legāls
maksimāls
obligāts
oriģināls
perspektīvs
pragmatisks