Teorija

Īpašības vārdu darināšana
Īpašības vārdi pēc vārda sastāva ir pirmatnīgi, atvasināti un salikteņi.

pirmatnīgi īpašības vārdi
atvasināti īpašības vārdi
salikteņi
zaļš
zaļgans
zilzaļš
 
Īpašības vārdus darina, atvasinot ar priedēkļiem vai atvasinot ar izskaņām.

Īpašības vārdu atvasināšana ar priedēkļiem
at-
atbildīgs
bez-
bezsirdīgs
ie-
iezaļgans
ne-
nedrošs
pa-
pamazs
pār-
pārdrošs
 
Īpašības vārdu atvasināšana ar izskaņām
-īgs, -īga
 sirsnīgs, sirsnīga
-isks, -iska
 zemisks, zemiska
-ējs, -ēja
 kopējs, kopēja
-išķs, -išķa
 sevišķs, sevišķa
-ains, -aina
 brīnumains, brīnumaina
-ens, -ena
 mērens, mērens
-gans, -gana
 zaļgans, zaļgana
-iņš, -iņa
 sīciņš, sīciņa
-ans, -ana
 lokans, lokana
-āds, -āda
 citāds, citāda
-ots, -ota
 sniegots, sniegota
 
Katrai no izskaņām ir sava nozīme, kas maina atvasināmā vārda nozīmi.
Lai atbilstoši lietotu īpašības vārdus, jāpārzina arī dažādas nozīmes nianses.
izskaņa -ējs, -ēja 
izskaņa -īgs, -īga
kopējs – tāds, kas apvieno kaut kādas daļas; tāds, kas pieder visiem, vairākiem, ko lieto visi, vairāki
kopīgs – tāds, kas saistīts ar visiem, vairākiem; tāds, kas attiecas uz visiem, vairākiem
Piemērs:
kopēja paziņa, kopēja valoda, kopēja manta, kopēja māja, kopējā vērtība, kopējā summa
Piemērs:
kopīgs darbs, kopīgs īpašums, kopīgas intereses, kopīgi uzskati, kopīgi uzdevumi, kopīgs liktenis
ilggadējs – tāds, kas pastāv, darbojas ilgus gadus; arī tāds, kas radies, uzkrājies ilgu gadu laikā ilggadīgs - tāds, kas savu īpašību dēļ pastāv ilgus gadus; daudzgadīgs
Piemērs:
ilggadējs darbinieks, ilggadēji meklējumi, ilggadēji pētījumi, ilggadēja pieredze
Piemērs:
ilggadīgs augs, ilggadīgie zālāji, ilggadīgās ganības
 
 
izskaņa -īgs, -īga 
izskaņa -isks, -iska
cilvēcīgs - tāds, kas izturas pret citiem ar cieņu un atsaucību; tāds, kurā izpaužas šādas īpašības cilvēcisks - tāds, kas raksturīgs cilvēkam; tāds, kurā izpaužas cilvēkam raksturīgās īpašības
Piemērs:
cilvēcīga rīcība, cilvēcīga attieksme
Piemērs:
cilvēciskas jūtas, cilvēciskas vājības
personīgs - personisks personisks - tāds, kas kādam pieder, ir paredzēts kādai personai
Vārdu lieto kā paralēlformu vārdam personisks (izņemot piederības nozīmi).
 
Piemērs:
personisks dokuments, personiskais īpašums

BET!
Piemērs:
personīga vai personiska laime
personīgie vai personiskie uzskati
dabīgs - tāds, kas atbilst (cilvēka) dabai, raksturam; tāds, kurā izpaužas (cilvēka) daba, nemākslots dabisks - tāds, kas radies dabā vai eksistē dabā; atbilstošs dabas likumiem; patiess, īsts, arī nemākslots
Piemērs:
dabīga izturēšanās, dabīgs tēlojums
Piemērs:
dabisks produkts, dabiskas pļavas, dabiska ūdenskrātuve, dabiska reakcija

Ir daļa īpašības vārdu, kuru nozīmes jāiegaumē, lai izvairītos no to nepareizas lietošanas.

citāds – atšķirīgs
savāds – neparasts, dīvains
humāns – cilvēcīgs
humanitārs – saistīts ar zinātnēm, kas pēta valodu, kultūru, vēsturi
jutīgs – viegli uztver kairinājumu
jūtīgs – tāds, kurā viegli izraisīt jūtas, pārdzīvojumu
 
 
Īpašības vārdus ar priedēkļiem un izskaņām darina no
lietvārdiem
gods – negods
gods – godīgs
citiem īpašības vārdiem
parasts - neparasts
zaļš – zaļgans
skaitļa vārdiem
  viens – vienāds
vienāds – nevienāds
darbības vārdiem
derēt – derīgs
domāt – apdomīgs
vietniekvārdiem
dažs – dažāds
 
Īpašības vārdi pēc uzbūves var būt arī salikteņi; tos var darināt no divu dažādu vārdšķiru vārdiem.
 īpašības vārds + īpašības vārds
sarkans + balts = sarkanbalts
īpašības vārds + lietvārds
lēns + prātīgs = lēnprātīgs
skaitļa vārds + īpašības vārds
četri + stūrains = četrstūrains

Atsauce:
Latviešu valodas vārdnīca/Rīga: Avots, 1987. -885 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 156., 164., 292., 398., 608. lpp.
Tā vai šitā? Latviešu valodas rokasgrāmata/ Rūta Koluža. -Rīga: Lielvārds, 2003. -96 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 20. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 102. – 107. lpp.