Teorija

Darbības vārdu pareizrakstība
 IEGAUMĒ!
  
Piedēkļa patskanis nenoteiksmes galotnes priekšā vienmēr ir garš.
  
mazgāt
rādīt
 spēlēties
sēdēt
vizināties
raudties
  
Nenoteiksmes galotnes priekšā līdzskani izrunā nebalsīgi.
Kā uzzināt, kāds līdzskaņa burts rakstāms?
Nenoteiksmē dotais vārds jāpārveido pagātnē:
 
Piemērs:
bēgt- bēga, augt- auga, snigt- sniga pagātnē nenoteiksmē
  
pagātnē
nenoteiksmē
piemēri
z
z
grauza- grauzt
g
g
sniga- snigt
b
b
ģērba- ģērbt
s
s
nesa- nest
  
Ja darbības vārdam pagātnē saknes beigu līdzskanis ir dz, c, tad nenoteiksmes galotnes priekšā raksta g, k!
  
pagātnē
nenoteiksmē
piemēri
dz
g
kliedza- kliegt
c
k
brauca - braukt
  
Ja nezini, kāds līdzskaņa burts rakstāms vārda sākuma daļā, jāiegaumē priedēkļi:
uz-zīmēt, iz- zināt, at-bildēt, uz-sviest, uz-tvert, pār-runāt
  
Latviešu valodā biežāk lietojamie priedēkļi ir aiz-, ap-, at-, ie-, iz-, ne-, no-, pa-, pār-, pie-, sa-, uz-
  
Priedēklī jā- runājams un rakstāms garš patskanis, piemēram, jā-dara, jā-iet, jā-ēd, jā-mazgājas.
  
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 134.lpp. Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 25.lpp. http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_darbibasv.swf