Teorija

Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā
Jāatceras galvenie nosacījumi, kas jāievēro vārdu pārnešanai jaunā rindā:
          1) vienzilbes vārdus nedala;
Piemērs:
lauks, suns, sniegs
          2) neatdala vārda pirmo zilbi, ja tajā ir tikai viens patskanis vai divskanis o;
Piemērs:
ola, oga, ala, ēna
          3) atdala priedēkļus;
Piemērs:
at-tēls, pa-runa, pār- eja
          4) atdala vārda izskaņas (piedēklis + sakne) -dams, -dama, -dami, -damies, -damās, -nieks, -niece, -nīca, -šana, -šanās, -tava, -tājs, -tāja;
joko-damies, maiz-nieks, lasī-šana
          5) salikteņus dala pa sastāvdaļām;
Piemērs:
mež-sargs, lietus-sargs, biez-pien-maize
          6) Ja vārdā  starp diviem patskaņu burtiem ir 2 līdzskaņu burti, tad pirmais burts paliek vienā vārda daļā, bet ar otro sākas nākamā zilbe. Tādās pat daļās dala burtus, ja vārdā blakus ir 4 līdzskaņa burti;
Piemērs:
bur-kāns, sko-la,  dzirk-stis
          7) Ja vārdā  starp diviem patskaņu burtiem ir 3 līdzskaņu burti, tad pirmajā zilbē paliek viens līdzskaņa burts, bet pārējie 2 līdzskaņi rakstāmi nākamās zilbes sākumā.
Piemērs:
cen-tri, kar-sti, rak-sti
 
Mūsdienu laikrakstos un žurnālos nereti redzams, ka vārds dalīts pārnešanai jaunā rindā, neievērojot nosacījumus. Tā notiek datorsalikuma vai arī korektora neuzmanības dēļ. Šādi gadījumi nav jāuztver par normu, un tev jebkurā gadījumā ir jāzina, kā pareizi dalīt vārdus pārnešanai jaunā rindā.
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 57.- 92.lpp.