Teorija

Vienlīdzīgi teikuma locekļi
Vienlīdzīgie teikuma locekļi:
1) ir vismaz divi;
2) atbild uz vienu un to pašu jautājumu;
3) paskaidro vienu un to pašu teikuma locekli;
4) visbiežāk pieder vienai un tai pašai vārdšķirai.
 
Piemērs:
Kārlis, Rihards un Linards trenējas basketbolā.
kas (trenējas)? - Kārlis (lietvārds)
kas (trenējas)? - Rihards (lietvārds)
kas (trenējas)? - Linards (lietvārds)
 
zeni_spele_basketbolu.JPG
 
Teikuma locekļi  Kārlis, Rihards, Linards  atbild uz vienu jautājumu - kas?, paskaidro vienu teikuma locekli - trenējas (izteicēju), pieder vienai vārdšķirai (visi ir lietvārdi).
Teikuma locekļi  Kārlis, Rihards, Linards  ir vienlīdzīgi teikuma locekļi.
 
Vienlīdzīgi var būt vismaz divi teikuma locekļi.
Ja ir vismaz divi vienlīdzīgi teikuma locekļi, tad tie teikumā ir jāsaista.
1. Saistīt šādus teikuma locekļus var ar saikļiem  un, vai, jeb, bet.
Ja divus vienlīdzīgus teikuma locekļus saista saikļi  un, vai, jeb, tad to priekšā komats nav liekams.
Piemērs:
Sniegs  un  lietus bija decembra ikdiena.
Decembrī līdzi jāņem lietussargs  vai  lietusmētelis.
Pīlādža  jeb  sērmūkšļa zars atbaidot raganas.
 
Pirms saikļa  bet  vienmēr liekams komats.
Piemērs:
Es baidījos,  bet tomēr iegāju tumšajā istabā.
 
2. Ja divus vienlīdzīgus teikuma locekļus nesaista saiklis, tad šādi teikuma locekļi atdalāmi ar komatu.
Piemērs:
Sniegs,  migla pārklāja pilsētas ielas.