Teorija

Divskaņi
Par  divskaņiem jeb  diftongiem  sauc divu dažādu īsu patskaņu savienojumu vienā zilbē.
 
Latviešu valodā ir šādi divskaņi:  ai, au, ie, ei, ui, iu, o [uo], oi, eu, ou.
  
Divskanis var izveidoties tikai tad, ja abi tā komponenti atrodas vienā zilbē. Ja patskaņi, kas spēj veidot divskani, atrodas blakus, bet dažādās zilbēs, divskanis neizveidojas.
Ir divskanis
Nav divskanis
Piemērs:
reibums
pliukšķēt
Piemērs:
neizdot
triumfs
 
Pozicionālie divskaņi  - divskaņi, kas rodas, ja blakus īsam patskanim nonāk līdzskanis, kas pārveidojas par patskani.
 
Par patskani var pārveidoties līdzskaņi  j  un  v.
pozicionalie_lidzskani_shema.pngpozicionalie_lidzskani_shema_2.png
Piemērs:
 zvejnieks - [zveinieks]
Piemērs:
tavs - [taus]
 
Pozicionālie divskaņi veidojas tikai tad, ja līdzskanis  v  vai  j  nonāk vienā zilbē ar īsu  patskani. Ja īsais patskanis un kāds no minētajiem līdzskaņiem atrodas dažādās zilbēs, pozicionālais divskanis neizveidojas.
Piemērs:
zveja, tava
Svarīgi!
Pozicionālie divskaņi rakstībā neatspoguļojas.
 
Divskaņu rakstība
Lielāko daļu divskaņu pieraksta ar diviem burtiem.
Piemērs:
lauva, kleita, džouls, muita, sieva
 
Divskani  o [uo]  pieraksta ar vienu burtu. Tieši tāpat pieraksta arī patskani  o  un  ō.
Patskanis o
Patskanis ō
Divskanis
Piemērs:
novele
[novele]
Piemērs:
autors
[autōrs]
Piemērs:
mode
[muode]
 
Izrunā reizēm vienā un tajā pašā vārdā dzirdams gan divskanis uo, gan patskanis ō.
Piemērs:
balkons - [balkōns] - [balkuons]
rajons - [rajōns] - [rajuons]
 
Atsauce:
Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle D., Rudzīte M. Latviešu valoda 10. - 12. klase. R.: 1998, 129. - 139. lpp., 296 lpp.
Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. R.: 1997, 127. lpp., 160. lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/fonetika/index8.htm