Teorija

Izohorisks process
Izohorisks process ir process, kurā vielas tilpums nemainās.
 
Izohorisku procesu raksturo Šarla likums.
To apraksta vienādojums:  pT=const
Šis likums ir spēkā tikai ideālai gāzei (sk.tēmu - gāzu kinētiskā teorija).
Ja spiediens pieaug, tad temperatūra pieaug, bet, ja spiediens samazinās arī temperatūra samazinās.
 
japtadTjaptadTSvarlalikumsp1T1=p2T2
Attēlojot likumu grafiski p-V koordinātu sistēmā iegūst šādu attēlu:
sarlsov.png
No grafika ļoti labi redzama , ka tilpums paliek nemainīgs. Iegūto līniju sauks par izohoru. Šeit jāievēro, ka ne spiediens, ne tilpums, nekad nebūs 0, jo dabā nevar būt viela, kurai nebūtu spiediena vai tilpuma.
 
Izohoru iespējams attēlot arī citās koordinātu sistēmās. Tad grafiki izskatās šādi:
p-T koordinātu sistēma
sarlspt.png
V-T koordinātu sistēma
sarlsvt.png
Jāievēro, ka p-T koordinātu sistēmā izobāra iet tieši 45 grādu leņķī, tomēr izobāra nekad nekrustos nulles punktu, jo nav iespējama viela, kurai nebūtu tilpuma
 
Atsauce:
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Physical_Properties_of_Matter/Gases/Kinetic_Theory_of_Gases
Fizika vidusskolai.Konspektīvs izklāsts - Branka V., Gaumigs V., Puķītis P.