Teorija

Izobārisks process
Izobārisks process ir process, kurā gāzes spiediens nemainās.
Izobārisku procesu raksturo Gē - Lisaka likums.
 To apraksta vienādojums:  VT=const
Šis likums ir spēkā tikai ideālai gāzei (sk.tēmu - gāzu kinētiskā teorija).
Ja tilpums pieaug, tad temperatūra pieaug, bet, ja tilpums samazinās arī temperatūra samazinās.
JaVtadTJaVtadTGeLisakalikumsV1T1=V2T2
 
 Attēlojot likumu grafiski p-V koordinātu sistēmā iegūst šādu attēlu:
grafiks_ge_PV.png
No grafika ļoti labi redzama , ka spiediens paliek nemainīgs. Iegūto līniju sauks par izobāru. Šeit jāievēro, ka ne spiediens, ne tilpums, nekad nebūs 0, jo dabā nevar būt viela, kurai nebūtu spiediena vai tilpuma.
 
Izobāru iespējams attēlot arī citās koordinātu sistēmās. Tad grafiki izskatās šādi:
p-T koordinātu sistēma
grafiks_ge_PT.png
V-T koordinātu sistēma
grafiks_ge_VT.png
Jāievēro, ka V-T koordinātu sistēmā izobāra iet tieši 45 grādu leņķī, tomēr izobāra nekad nekrustos nulles punktu, jo nav iespējama viela, kurai nebūtu tilpuma
 
Atsauce:
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Physical_Properties_of_Matter/Gases/Kinetic_Theory_of_Gases
Fizika vidusskolai.Konspektīvs izklāsts - Branka V., Gaumigs V., Puķītis P.