Teorija

Izotermisks process
Izotermisks process ir process, kurā vielas temperatūra nemainās.
 
Izotermisku procesu raksturo Boila - Mariota likums.
 
To apraksta vienādojums: p ·V=const
Šis likums ir spēkā tikai ideālai gāzei (sk.teorijā - gāzu kinētiskā teorija).
  
Ja spiediens pieaug, tad tilpums samazinās, bet, ja spiediens samazinās, tilpums pieaug
 Jap,tadVJap,tadVBoilaMariotalikumsp1V1=p2Vv
 Attēlojot likumu grafiski p-V koordinātu sistēmā iegūst šādu attēlu:
grafiks_boila.png
No grafika ļoti labi redzama spiediena un tilpuma sakarība. Šo līkni sauks par izotermu. Šeit jāievēro, ka ne spiediens, ne tilpums, nekad nebūs 0, jo dabā nevar būt viela, kurai nebūtu spiediena vai tilpuma.
 
Izotermu iespējams attēlot arī citās koordinātu sistēmās. Tad grafiki izskatās šādi:
p-T koordinātu sistēma
grafiks_boila_pt.png
V-T koordinātu sistēma
grafiks_boila_VT.png
Šajos grafikos ļoti labi redzama galvenā procesa īpašība - temperatūra visu laiku paliek nemainīga.
 
Atsauce:
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Physical_Properties_of_Matter/Gases/Kinetic_Theory_of_Gases
Fizika vidusskolai.Konspektīvs izklāsts - Branka V., Gaumigs V., Puķītis P.