publicēts:

Seko Uzdevumi.lv sociālajos tīklos!

Atgādinām, ka Uzdevumi.lv aktīvi darbojas arī sociālajos medijos. Seko mums un esi pirmais, kurš uzzina par jaunumiem portālā, izdevīgiem piedāvājumiem un konkursiem, kā arī noskaidro interesantus faktus par mācību procesu un ar to saistītām tēmām. Priecāsimies Tevi redzēt mūsu sekotāju lokā!

publicēts:

Uzdevumi.lv sveic Skolotāju dienā!

Uzdevumi.lv komanda sirsnīgi sveic skolotājus Skolotāju dienā! Vēlamies pateikties Jums par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā!

Novēlam radošu garu, neizsīkstošu enerģiju, paklausīgus skolēnus un pilnvērtīgu atpūtu pēc darba!