Follow Uzdevumi on Twitter  Draugiem.lv  Facebook

Portāla lietotājiem pieejams

Elektroniskais
špikeris-padomdevējs.
Mācīties var spēlējoties!
Skolotāja Asistents -
sagatavo un izlabo
skolēnu darbus,
izskaidro risinājumus.
Mājskolotājs - labākais
palīgs vecākiem!
Esi TOPā! Piedalies
sacensībās un iegūsti
vērtīgas balvas.
Labākie rezultāti
Reklāma
Mūs atbalsta
Uzdevums: Latviešu valodas eksāmena paraugs
Apraksts: Latviešu valodas centralizētā eksāmena parauga programma.
K.Špūle
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs
2011./2012. mācību gadā latviešu valodas centralizēto eksāmenu kārtos izglītojamie, kuri apguvuši mācību priekšmeta standart
a (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem") prasības. Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka visiem izglītojamiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību, jākārto latviešu valodas centralizētais eksāmens. Latviešu valodas eksāmena programma un saturs būs vienāds gan izglītojamiem, kuri apgūst latviešu mācībvalodas programmu, kā arī izglītojamiem, kuri apgūst mazākumtautības izglītības programmu.
 
VISC ir sagatavojis latviešu valodas eksāmena programmas un darba paraugu. Lai izstrādātu eksāmena darba paraugu, 2009. gadā pavasarī notika skolotāju anketēšana par eksāmenā pārbaudāmajām zināšanām un pr
asmēm. Ar aptaujas rezultātiem tika iepazīstināti latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāji. 2009./2010.mācību gadā VISC organizētā darba grupa izstrādāja eksāmena programmas un eksāmena parauga projektus, kurus konceptuāli atbalstīja latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju vadītāji, augstskolu docētāji, Latviešu valodas aģentūras pārstāvji. Mācību gada noslēgumā eksāmena paraugu aprobēja Latvijas skolās gan latviešu mācību valodas, gan mazākumtautību izglītības programmās vidusskolās un
profesionālajās skolās.
 
Baltijas Sociālo Zinātņu institūts
2009.gada decembrī veica pētījumu „Centralizēto eksāmenu pēdējo trīs gadu rezultātu analīze un sagatavotības pārejai uz vienotu latviešu valodas eksāmenu 2012. gadā izpēte”. Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties IZM mājaslapā http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Registri_statistika/IZM-petijums-pareja-uz-vienotu-latv-valeksamenu.pdf.Viens no pētījuma secinājumiem ir: “Lielākā daļa no aptaujātajiem skolu direktoriem un latviešu valodas skolotājiem mazākumtautību skolās arī norāda, ka nekādu īpašu problēmu saistībā ar vienoto centralizēto eksāmenu latviešu valodā viņi neparedz, jo pāreja tiek īstenota pakāpeniski un mazākumtautību skolēni ir labi sagatavoti.”
 
2010. gada rudenī programmas un eksāmena parauga projekti tika publicēti VISC mājaslapā un ikvienam bija iespēja izteikt savu viedokli un piedāvāt ieteikumus eksāmena satura pilnveidei. Pēc publiskās apspriešanas tika veiktas pēdējās korekcijas eksāmena parauga pilnveidē
, kuras atbalstīja arī eksperti (latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju vadītāji, augstskolu docētāji, Latviešu valodas aģentūras pārstāvji). Darbs tika atkārtoti aprobēts skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas.
 
Latviešu valodas centralizētā eksāmena paraugs
 
Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sasniegumus vērtē atbilstoši mācību priekšmeta vidējās izglītības standarta prasībām divās jomās – satura un kognitīvajā.
Satura jomu veido latviešu valodas standartā iekļautās pamatprasības mācību priekšmeta apg
uvei.
 
Kognitīvo jomu veido šādas
prasmes (iekavās dotas to īpatsvars procentos):
o
iegaumēšana un izpratne (25 %);
o
zināšanu un prasmju lietošana (43 %);
o
analīze un produktīvā darbība (32 %).
 
Darba grupa piedāvā trīsdaļīgu eksāmenu.
1. daļā (zināšanas un pamatprasmes) ar objektīvi vērtējamiem uzdevumiem pārbauda izglītojamo zināšanas un pamatprames par latviešu valodas sistēmu un
valodas līdzekļiem.
2. daļā (teksta 
izpratne) ar objektīvi un daļēji objektīvi vērtējamiem uzdevumiem pārbauda izglītojamo prasmi uztvert citu autoru komunikatīvo nolūku dažādās saziņas situācijās, prasmi analizēt un vērtēt tekstu no literārās valodas normu prasību viedokļa.
3. daļā (tekstveide) pārbauda izglītojamo
prasmi veidot 350-400 vārdu tekstu par vienu no piedāvātajiem  tematiem.
 
Pielikumā ir
o
eksāmena programmas paraugs,
o
eksāmena paraugs,
o
eksāmena parauga vērtēšanas kritēriji un atbildes.
 
www.visc.gov.lv

Mācīties var aizraujoši! Informācija portāla apmeklētājiem:

Loading...